หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ
ชื่อ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ สถานที่ตั้ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา บริหารจัดการโดย นายจรัส จันทร์พรหมรักษ์ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ การนำเสนอ ภาพเก่าเมืองสงขลา เอกสารเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธ ซึ่งมีภาพและเอกสารที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาและโรงเรียน ซึ่งภาพที่จัดแสดงได้รับรางวัลและรับรองจากองค์การยูเนสโก้ ให้ขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกแห่งความทรงจำของโลก ระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ยังจัดแสดง
Read more.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
ชื่อ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม สถานที่ตั้ง ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บริหารจัดการโดย กรมศิลปากร (ก่อตั้ง ๑๘ กันยายน ๒๕๓๖) เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
Read more.