พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอำเภอรัตภูมิ
ชื่อ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอำเภอรัตภูมิ สถานที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ (หลังเก่า) บริหารจัดการโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอรัตภูมิ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ รูปแบบลักษณะ เนื่องจากอาคารที่ว่าการอำเภอรัตภูมิหลังเก่า ซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึก ครึ่งไม้ เคยเป็นศูนย์บริหารราชการของอำเภอรัตภูมิมาอย่างยาวนานนั้น เคยเป็นสถานที่สำหรับรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จประพาส ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๒
Read more.
พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคลองหอยโข่ง
ชื่อ พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคลองหอยโข่ง สถานที่ตั้ง ๓/๓ ม.๑ บ้านจอมหรำ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ๙๐๒๓๐ บริหารจัดการโดย นายจักรพัฒน์ ไชยรัตน์ และคณะ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ๑. รูปแบบลักษณะของพิพิธภัณฑ์ เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน สะสมสิ่งของ เครื่องมือ
Read more.