A โซนธรรมชาติ

No Post found

B โซนชีวิต

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไชยา
ชื่อ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองไชยา (วัดเวียง) สถานที่ตั้ง วัดเวียง ม.๔ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี บริหารจัดการโดย พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอไชยา เจ้าอาวาสวัดเวียง เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ แสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องประกอบอาชีพพื้นบ้านต่าง ๆ ซึ่งเป็น ภูมิปัญญาของชุมชนเมืองไชยา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Read more.
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลตะโล๊ะหะลอ
ชื่อ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลตะโล๊ะหะลอ สถานที่ตั้ง บ้านบึงน้ำใส หมู่ ๕ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา บริหารจัดการโดย นายตีพะลี อะตะนู เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ตะโล๊ะหะลอจัดแสดงวัตถุโบราณ และผลิตภัณฑ์ที่จำลองขึ้นมาใหม่ โดยใช้บ้านผู้ก่อตั้งเป็นพื้นที่จัดแสดงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์เด่นของพื้นที่ โดยชุมชนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึก เข้าใจภาษาวัฒนธรรม เข้าใจรากเหง้าของตัวเอง
Read more.

C โซนศักดิ์สิทธิ์ (พื้นที่สาธิต)

No Post found

D โซนภูมิปัญญา

No Post found

E โซนศรัทธา

No Post found

F โซนประวัติศาสตร์

No Post found

G โซนประพาสภาคใต้

No Post found