ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1 # RESPECT

6 มิถุนายน 2561 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 2385

 1. การประกวดสร้างสรรค์ Motion Graphic เพื่อความใจเรื่องชาติพันธุ์ในปีแรกนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความเคารพ” อันเป็นหลักคิดพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ต้องให้ความเคารพในความแตกต่างและเห็นถึงคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยกำหนดประเด็นความเคารพใน 3 หัวข้อ ได้แก่ อาหาร ภาษา และพิธีกรรม
  • อาหารการกิน อาหารแต่ละคำที่เรากิน ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เพื่ออิ่มเมื่อกลืนลงท้อง แต่ยังแฝงรหัสวัฒนธรรมที่สลับซับซ้อน อ่านต่อ
  • ภาษาและวรรณกรรม “สักแต่ว่าพูด สักแต่ว่าเขียน” เป็นการสะท้อนถึงการใช้ภาษาในแง่ลบของผู้ส่งสาร หรือเป็นทัศนคติของผู้ฟังที่รู้สึกต่อสารนั้น ในการใช้ภาษาสื่อสารเราต้องคํานึงถึงความเหมาะสม อ่านต่อ

  • พิธีกรรม ในทุกวัฒนธรรมต่างมีพิธีกรรม ด้วยเพราะพิธีกรรมเป็นเสมือนเครื่องหล่อเลี้ยงสังคมให้ดํารงอยู่ เป็นแหล่งก่อให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละสังคม เป็นองค์ประกอบสําคัญในชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย อ่านต่อ

 2. แนะนำแหล่งข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติมจาก ศมส.

  • ฐานข้อมูลงานวิจัยชาติพันธุ์ http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/

  • ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย http://www.sac.or.th/databases/ethnic-groups/

  • ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย http://www.sac.or.th/databases/rituals/main.php

  • ฐานข้อมูลภาพยนตร์ชาติพันธุ์ http://www.sac.or.th/databases/visualanthropology/

  • หนังสือของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

   กาญจนา แก้วเทพ. 2560. เครื่องมือทำงานวัฒนธรรมชุมชนและสื่อพิธีกรรมศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร (องค์การมหาชน).

   เดชา ตั้งสีฟ้า. แสง น้ำ และรวงข้าว. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ). 2561.

   นฤมล อรุโณทัย และคณะ. 2557. ทักษะวัฒนธรรมชาวเล: ร้อยเรื่องราวชาวเล มอแกน มอแกลน และ อูรักลาโว้ยผู้กล้าแห่งอันดามัน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

   แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง. 2552. ทักษะวัฒนธรรม: คู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

   รัฐจากมุมมองของชีวิตประจำวัน 2. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 2551.

   ศิราพร ณ ถลาง (บรรณาธิการ). 2558. ประเพณีสร้างสรรค์ในสังคมไทยร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร(องค์การมหาชน)

   เอกสารประกอบการประชุมประจาปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 9 ปาก-ท้องของกินจริยธรรมและการเมืองเรื่องอาหารการกิน 25-27 มีนาคม 2553 / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

 3. กำหนดเวลาการรับสมัครและกิจกรรม    
  • รับสมัครเข้าร่วมโครงการ 
  วันนี้ - 29 กรกฎาคม 22561
  • ประกาศผลการรับสมัคร
  31 กรกฎาคม 2561
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ
  4 - 5 สิงหาคม 2561
  • ส่งผลงานสมบูรณ์ 
  31 สิงหาคม 2561
  • นำเสนอผลงานสมบูรณ์และประกาศผล
  14 กันยายน 2561

  การคัดเลือกรอบแรก คณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัคร เอกสารแนวคิด (Concept Proposal) คลิปอธิบายแนวคิดการผลิตผลงาน และดราฟต์ผลงาน (เช่น storyboard ,script) (ถ้ามี) โดยจะประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ทีม ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร www.sac.or.th

  มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  • ความคิดสร้างสรรค์
  40 คะแนน
  • เนื้อหาตรงตามประเด็นที่กำหนด
  35 คะแนน
  • แนวคิดในการออกแบบ
  25 คะแนน

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
  ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม จะต้องเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับแนวคิดมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์ แรงบันดาลใจและเทคนิคในการ สร้างสรรค์สื่อ เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ มหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  ทั้งนี้ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวันในวันอบรมในอัตราตามระเบียบศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบ
  ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีม จะได้รับทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อจานวน 20,000 บาท กรณีทีมที่ไม่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหรืออบรมไม่ครบหลักสูตรถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขัน และไม่ได้รับ ทุนสนับสนุน

  การประกวดรอบชิงชนะเลิศ
  - ทีมที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ
  - ฉายและนำเสนอผลงานสุดท้าย ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ โดยจะประกาศผลและมอบรางวัลในวันเดียวกัน

  เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรอบชิงชนะเลิศ 
  • ความคิดสร้างสรรค์
  35 คะแนน
  • เนื้อหาตรงตามประเด็นที่กำหนด
  35 คะแนน
  • คุณภาพการผลิต (ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง)
  30 คะแนน
 4. ขั้นตอนการสมัครและวิธีส่งผลงาน

  • รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภททีม 2 - 5 คน

  • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 17 - 25 ปี

  • ผู้เข้าประกวดสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร www.sac.or.th ตั้งแต่วันนี้ - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ไม่รับใบสมัครทางไปรษณืย์

  • ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ดังนี้

   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกในทีมที่เข้าประกวด

   • เอกสารนำเสนอแนวคิด (concept proposal) เกี่ยวกับการผลิตผลงาน

   • คลิปอธิบายแนวคิดการผลิตผลงาน

   • ดราฟต์ผลงาน (เช่น storyboard, script)(ถ้ามี)

   • ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมีครที่อีเมล SACmediacontest@gmail.com

   • โทรสอบถาม 0-2880-9429 ต่อ 3835

 5. เงินรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

  • รางวัลชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

  • รางวัลชนะเลิศอันดับสาม เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

  • รางวัล popular vote เงินรางวัล 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

  • ทีมเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 ทีม ได้รับประกาศนียบัตร

 6. วิทยากรและกรรมการตัดสิน
 • วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)

วันที่ 4 สิงหาคม 2561

วรรษพล  แสงสีทอง  ศิลปินนักออกแบบที่มีความสนใจเรื่องอาหารและการปรุงอาหาร เจ้าของเพจ SchwedaKong และผู้เขียนหนังสือ "ตะลุยครัว ทัวร์ซูเปอร์ฯ"

อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศรี  นักวิชาการด้านภาษาศาสตร์จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสนใจทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษา อัตลักษณ​์ และการศึกษา และผู้เขียนหนังสือ "คน สัตว์ สิ่งของ" วรรณกรรมที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2539

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์  จากภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทลัยศิลปากร มีความสนใจในประเด็นวิชาการเรื่องชาติพันธุ์ศึกษาไทศึกษา การผลิตสื่อเพื่อการศึกษาวิจัยชาติพันธุ์ ภาพยนตร์ทางชาติพันธุ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2561

Infographic Thailand  คณะผู้จัดทำเว็บไซต์และแฟนเพจให้ความรู้เรื่อง Infographic ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ "เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายยิ่งกว่า ด้วย Infographic" เพื่อเปลี่ยนชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นผ่านรูปแบบ Infographic ซึ่งช่วยทำให้ข้อมูลที่ยากและซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วมากที่สุด

 • กรรมการตัดสิน

ประชา สุวีรานนท์ กราฟิกดีไซเนอร์เจ้าของรางวัลศิลปาธร : สาขาเรขศิลป์ ปี พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ ยังเป็นนักเขียนและนักวิชาการผู้มีความสนใจเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม

นพ  ธรรมวานิช  นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย (THAI ANIMATION AND COMPUTER GRAPHIC ASSOCIATION : TACGA) สมาคมซึ่งเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ในประเทศ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้ก้าวไกล สู่ตลอดโลก

Infographic Thailand   วิทยากรจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศรี    วิทยากรจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล  อินทร์จันทร์  วิทยากรจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

รายละเอียดการประกวด

ใบสมัครเข้าร่วมประกวด (docx)

ใบสมัครเข้าร่วมประกวด (pdf)

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์