สิ่งพิมพ์

หนังสือใหม่

book

​วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 60

150 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

“ศรัทธา สักการะ” ความเชื่อ สู่วิถีชีวิตชาวล้านนา ถอดบทเรียนจากการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

ISBN 978-616-7154-85-5

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : อนุกูล ศิริพันธ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา, นวลพรรณ บุญธรรม, รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 73

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

โบราณคดีเมือง โบราณคดีกรุงเทพมหานคร

ISBN 978-616-7154-81-7

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 80

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

SOCIETY สังคมแห่งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่ม 2

ISBN 978-616-7154-84-8

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 71

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

SOCIETY สังคมแห่งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่ม 1

ISBN 978-616-7154-83-1

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 85

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

“คน...สาครบุรี”

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ตรงใจ หุตางกูร

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 121

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

"อยู่ดี กินดี มีสุข มิติทางสังคมและวัฒนธรรมสุขภาพ" รวมบทความจากการประชุมทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12

ISBN 978-616-7154-79-4

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ปณิตา สระวาสี

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 109

400 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ :

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 73

150 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

25 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) รวมบทความจากสนาม

ISBN 9-786167-154787

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 371

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

พิธีสวดภาณยักษ์ : ความหมายและการเปลี่ยนแปลง

ISBN 7- 86167 -154770

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, พิเชฐ สายพันธ์, สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 83

220 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

คติชนสร้างสรรค์ บทสังเคราะห์และทฤษฎี พิมพ์ครั้งที่ 2

ISBN 978-616-7154-76-3

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ศิราพร ณ ถลาง

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 85

150 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

นักมานุษยวิทยาเดินดิน ปฏิบัติการสร้างความรู้ฉบับชุมชน

ISBN 978-616-7154-74-9

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : สรินยา คำเมือง และ เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 1060

ฟรี

ดาวน์โหลด