กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ระดับสาธารณะ "เป็นมานุษย์"

img

23 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ระดับสาธารณะ "เป็นมานุษย์"

ลาน beacon 2-3-4 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

กำหนดการ

กิจกรรมสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ระดับสาธารณะ

วันที่ ๒๓-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.  การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. การแสดงรองเง็ง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล บ้านทับตะวัน
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง ตอน ยกรบ
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

พิธีเปิด

- กล่าวรายงาน  โดย นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

- กล่าวเปิด  โดย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

- พิธีมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม”  โดย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

- ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติถ่ายภาพกับแขกผู้มีเกียรติ

๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. การเดินแฟชั่นโชว์ของกลุ่มชาติพันธุ์ จากสภาชนเผ่าพื้นเมือง
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการบริหารศมส. ผู้อำนวยการศมส. สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เดินชมงาน

   

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เวทีกลาง

๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.  การแสดงโปงลางตักศิลานคร  โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

เสวนาการเรียนรู้กับของเล่นพื้นบ้าน

โดย คุณวีรวัฒน์ กังวานนวกุล และคณะ จากโรงเล่น : พิพิธภัณฑ์เล่นได้

๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

เสวนาหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม

โดย คุณนิศาชล ชัยมงคล และ คุณณัฐวดี สัตนันท์ จากเครือข่ายทักษะวัฒนธรรม

๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. การแสดงโปงลางตักศิลานคร  โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลานกิจกรรม

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. เวิร์คช้อปการปักผ้าม้ง “ถักทอลายผ้ากับวิถีชาติพันธุ์”
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เวิร์คช้อปการทำของเล่น “Play & Learn กับของเล่นพื้นบ้าน”
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เวิร์คช้อปบอร์ดเกมส์ทักษะวัฒนธรรม

 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เวทีกลาง

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. การแสดงดนตรีชาติพันธุ์ “จากป่าสู่เมือง” โดย บัญชา นุแฮ (ดิปุนุ) ศิลปินปกาเกอะญอ
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

เสวนาและสาธิตกาแฟกับชาติพันธุ์ “ วิถีไร่กาแฟกับกลุ่มชาติพันธุ์” 

โดย คุณชัยธวัช จอมติ

คุณภัทร์ไพบูลย์ เรือนสอน

คุณปิยชาติ ไตรถาวร

๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.

เสวนาและสาธิต “มองวิถีชาติพันธุ์ผ่านรสอาหารจากไร่หมุนเวียน

โดย คุณยุทธภัณฑ์ พิพัฒนมงคลกุล

คุณกัลยา เชอมือ

คุณณัฐดนัย ตระการศุภกร

๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. การแสดงดนตรีชาติพันธุ์ “จากป่าสู่เมือง”  โดย บัญชา นุแฮ (ดิปุนุ) ศิลปินปกาเกอะญอ

ลานกิจกรรม

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. เวิร์คช้อป “รสสัมผัสข้าวไร่”
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เวิร์คช้อป “คน ผึ้ง ป่า ป่า ผึ้ง คน”

 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เวทีกลาง

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. การแสดงลิเกฮูลู “ท่วงทำนองถิ่นใต้กับลิเกฮูลู”
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

เสวนารู้จักมุสลิมผ่านงานศิลปะ 

โดย คุณวรพจน์ ไวยเวท

คุณสุนิติ จุฑามาศ

๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

เสวนารู้จักผู้คน/ชุมชน จากภาพเก่า

โดย คุณเอนก นาวิกมูล

คุณนเรนทร์ ปัญญาภู

คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. การแสดงลิเกฮูลู “ท่วงทำนองถิ่นใต้กับลิเกฮูลู”

ลานกิจกรรม

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. เวิร์คช้อปการทำของเล่น “Play & Learn กับของเล่นพื้นบ้าน”
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เวิร์คช้อป “คน ผึ้ง ป่า ป่า ผึ้ง คน” และ กาแฟชาติพันธุ์
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เวิร์คช้อปปักผ้ากะเหรี่ยง “เซซูโม่ : ผ้าของแม่”

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

ลาน beacon 2-3-4 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

23 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561

10:00 - 22:00 น.

กำหนดการ

2018-11-23
2018-11-24
2018-11-25
2018-11-26