กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์

img

26 ตุลาคม 2561

ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กำหนดการ

การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์

Motion Graphics Contest on Ethnicity

Season 1 # RESPECT

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารห้องสมุดสุข กาย ใจ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

เวลา

กิจกรรม

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น.

แนะนำโครงการและกรรมการตัดสิน

๑๓.๔๕-๑๕.๑๕ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงาน

- ผลงานเรื่อง “ภาษาของเพศทางเลือก” โดยทีม Invisible Cage

- ผลงานเรื่อง “ลาบหมาน้อย” โดยทีม One Home

- ผลงานเรื่อง “RAW” โดยทีม Little Fox Production

- ผลงานเรื่อง “Happy birthday สืบชะตาฮาเฮ” โดยทีม #0169

- ผลงานเรื่อง “การละหมาด” โดยทีม Project 99

- ผลงานเรื่อง “อัวะเน้ง” โดยทีม Intimate

๑๕.๑๕-๑๕.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๔๕-๑๖.๑๕ น.

ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลิงก์ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด

ดาวน์โหลดกำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

26 ตุลาคม 2561

13:00 - 17:00 น.

กำหนดการ

2018-10-26