กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การแสดงเพลงทรงเครื่องและฟังเทศน์มหาชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

img

11 สิงหาคม 2561 - 12 สิงหาคม 2561

การแสดงเพลงทรงเครื่องและฟังเทศน์มหาชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น.

ณ วัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๖.๐๐ น.   เทศน์คาถาพัน
๑๗.๐๐ น.

การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่อง “พระเวสสันดร”

โดย แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์         ศิลปินแห่งชาติ

พ่อบรรจง ทัพวิเศษ                     ศิลปินอาวุโส

แม่สำเนียง ชาวปลายนา             ศิลปินอาวุโส 

อาจารย์สุเทพ  อ่อนสอาด            ศิลปินรับเชิญ

อาจารย์ไอยเรศ  งามแฉล้ม         ศิลปินรับเชิญ

สมหญิง ศรีประจันต์                    ศิลปินรับเชิญ

และคณะนักแสดงเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน

๒๐.๐๐ น.  จบการแสดง

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

๐๖.๐๐ น.

เทศน์มหาชาติ

- กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร

- กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์

๐๘.๐๐ น.  กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
๐๙.๐๐ น.

เทศมหาชาติ

- กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นเจ้าภาพกัณฑ์)

- กัณฑ์ที่ ๔ วนปเวศน์

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น.

 เทศมหาชาติ

- กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก

- กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน

- กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน

- กัณฑ์ที่ ๘ กุมาร

- กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี

- กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบรรพ

- กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช

- กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์

- กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์

  หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

วัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

11 สิงหาคม 2561 - 12 สิงหาคม 2561

07:00 - 23:00 น.

กำหนดการ

2018-08-11
2018-08-12