กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / งานเปิดตัวหนังสือชุดความรู้ "วิจัยใช้ประโยชน์"

img

5 สิงหาคม 2560

งานเปิดตัวหนังสือชุดความรู้ "วิจัยใช้ประโยชน์"

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอเชิญ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือชุดความรู้ "การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครืองมือการสื่อสาร"
และฟังการนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ "ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ด้วยเครื่องมือการสื่อสาร"

กำหนดการประชุม “วิจัยใช้ประโยชน์”

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

จัดโดย ชุดโครงการการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

08.30-09.00 น.                ลงทะเบียน

 

09.00-09.20 น.               พิธีเปิดการประชุม

                                    กล่าวต้อนรับ โดย   นายพีรพน พิสณุพงศ์

                                                             ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

                                    กล่าวเปิดงานโดย    ศ. นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 

                                                            ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

09.20-09.40 น.                บทสังเคราะห์ “การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร”  

โดย รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์

09.40-10.00 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

10.00-11.40 น.                กลุ่มการพัฒนากลุ่มคน    

                                                1. คุณอภินันท์  ธรรมเสนา

                                                2. ผศ.กุลนารี  เสือโรจน์

                                                3. อาจารย์ทิพย์พธู  กฤษสุนทร

                                                4. ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ และคณะ

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน

11.40-12.30 น.                กลุ่มการบริหารจัดการทรัพยากร

                                                1. อ.ดร.สิรินทร  พิบูลภานุวัธน์ และคณะ

                                                2. อ.เจริญเนตร  แสงดวงแข และคณะ

                                    ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน

12.30-13.30 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.20 น.                กลุ่มการบริหารจัดการทรัพยากร

                                                3. อ.ดร.พัชรา  เอี่ยมกิจการ และ ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ

                                                4. อ.รัตติกาล  เจนจัด และคณะ

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน

14.20-14.40 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

14.40-16.20 น.                กลุ่มการพัฒนาการเกษตร

                                                1. ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย

                                                2. อ.ศรีธรณ์  โรจนสุพจน์

                                                3. อ.ดร.ณฐมน  บัวพรมมี

                                                4. ผศ.ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กำจร  หลุยยะพงศ์

16.20-17.00 น.                “ก้าวต่อไปในอนาคต” โดย ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ  

                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายงานจัดการความรู้และสื่อสารสังคม

                                 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

                      *************************
 

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

5 สิงหาคม 2560

08:30 - 17:00 น.

กำหนดการ

2017-08-05

08:00 น. - 17:00 น.

วิจัยใช้ประโยชน์

กำหนดการประชุม “วิจัยใช้ประโยชน์”

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

จัดโดย ชุดโครงการการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

08.30-09.00 น.                ลงทะเบียน

 

09.00-09.20 น.               พิธีเปิดการประชุม

                                    กล่าวต้อนรับ โดย   นายพีรพน พิสณุพงศ์

                                                             ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

                                    กล่าวเปิดงานโดย    ศ. นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 

                                                            ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

09.20-09.40 น.                บทสังเคราะห์ “การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร”  

โดย รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์

09.40-10.00 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

10.00-11.40 น.                กลุ่มการพัฒนากลุ่มคน    

                                                1. คุณอภินันท์  ธรรมเสนา

                                                2. ผศ.กุลนารี  เสือโรจน์

                                                3. อาจารย์ทิพย์พธู  กฤษสุนทร

                                                4. ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ และคณะ

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน

11.40-12.30 น.                กลุ่มการบริหารจัดการทรัพยากร

                                                1. อ.ดร.สิรินทร  พิบูลภานุวัธน์ และคณะ

                                                2. อ.เจริญเนตร  แสงดวงแข และคณะ

                                    ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน

12.30-13.30 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.20 น.                กลุ่มการบริหารจัดการทรัพยากร

                                                3. อ.ดร.พัชรา  เอี่ยมกิจการ และ ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ

                                                4. อ.รัตติกาล  เจนจัด และคณะ

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน

14.20-14.40 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

14.40-16.20 น.                กลุ่มการพัฒนาการเกษตร

                                                1. ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย

                                                2. อ.ศรีธรณ์  โรจนสุพจน์

                                                3. อ.ดร.ณฐมน  บัวพรมมี

                                                4. ผศ.ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กำจร  หลุยยะพงศ์

16.20-17.00 น.                “ก้าวต่อไปในอนาคต” โดย ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ  

                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายงานจัดการความรู้และสื่อสารสังคม

                                 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

                      *************************