Publication

Free

book

“ศรัทธา สักการะ” ความเชื่อ สู่วิถีชีวิตชาวล้านนา ถอดบทเรียนจากการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

ISBN 978-616-7154-85-5

Author : อนุกูล ศิริพันธ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา, นวลพรรณ บุญธรรม, รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

Publish : 2562

views : 48

Free

Download

New

book

โบราณคดีเมือง โบราณคดีกรุงเทพมหานคร

ISBN 978-616-7154-81-7

Author : กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

Publish : 2562

views : 35

250 Baht

Add to cart

New

book

SOCIETY สังคมแห่งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่ม 2

ISBN 978-616-7154-84-8

Author : ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

Publish : 2562

views : 30

250 Baht

Add to cart

New

book

SOCIETY สังคมแห่งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่ม 1

ISBN 978-616-7154-83-1

Author : ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

Publish : 2562

views : 33

250 Baht

Add to cart

Free

book

“คน...สาครบุรี”

ISBN

Author : ตรงใจ หุตางกูร

Publish : 2562

views : 67

Free

Download

New

book

"อยู่ดี กินดี มีสุข มิติทางสังคมและวัฒนธรรมสุขภาพ" รวมบทความจากการประชุมทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12

ISBN 978-616-7154-79-4

Author : ปณิตา สระวาสี

Publish : 2562

views : 96

400 Baht

Add to cart

New

book

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

ISBN

Author :

Publish : 2562

views : 54

150 Baht

Add to cart

Free

book

25 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) รวมบทความจากสนาม

ISBN 9-786167-154787

Author : รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

Publish : 2562

views : 322

Free

Download

New

book

พิธีสวดภาณยักษ์ : ความหมายและการเปลี่ยนแปลง

ISBN 7- 86167 -154770

Author : ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, พิเชฐ สายพันธ์, สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

Publish : 2562

views : 79

220 Baht

Add to cart

New

book

คติชนสร้างสรรค์ บทสังเคราะห์และทฤษฎี พิมพ์ครั้งที่ 2

ISBN 978-616-7154-76-3

Author : ศิราพร ณ ถลาง

Publish : 2562

views : 66

150 Baht

Add to cart

New

book

นักมานุษยวิทยาเดินดิน ปฏิบัติการสร้างความรู้ฉบับชุมชน

ISBN 978-616-7154-74-9

Author : สรินยา คำเมือง และ เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์

Publish : 2561

views : 1009

Free

Download

book

การเมือง/กฎหมาย/นโยบาย รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่มที่ 2

ISBN 978-616-7154-66-4

Author : พัชรินทร์ สิรสุนทร และ วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ)

Publish : 2561

views : 128

250 Baht

Add to cart