Publication

Free

book

คน-สังคม-ดิจิทัล รวมบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 13 พ.ศ. 2562

ISBN

Author : ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

Publish : 2563

views : 286

Free

Download

New

book

เปิดกรุเอกสารจีนโบราณ ตีแผ่ระบบปกครองชนชายขอบและเจ้าท้องถิ่นชาวไตของแผ่นดินจีน (คัดสรร เรียบเรียงและวิเคราะห์จากการค้นคว้าของศาสตราจารย์กงยิน)

ISBN 978-616-7154-86-2

Author : ศ.ยรรยง จิระนคร (เจียแยนจอง), ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

Publish : 2563

views : 78

250 Baht

Add to cart

New

book

​วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

ISBN

Author : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

Publish : 2562

views : 126

150 Baht

Add to cart

Free

book

“ศรัทธา สักการะ” ความเชื่อ สู่วิถีชีวิตชาวล้านนา ถอดบทเรียนจากการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

ISBN 978-616-7154-85-5

Author : อนุกูล ศิริพันธ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา, นวลพรรณ บุญธรรม, รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

Publish : 2562

views : 167

Free

Download

New

book

โบราณคดีเมือง โบราณคดีกรุงเทพมหานคร

ISBN 978-616-7154-81-7

Author : กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

Publish : 2562

views : 177

250 Baht

Add to cart

New

book

SOCIETY สังคมแห่งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่ม 2

ISBN 978-616-7154-84-8

Author : ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

Publish : 2562

views : 146

250 Baht

Add to cart

New

book

SOCIETY สังคมแห่งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่ม 1

ISBN 978-616-7154-83-1

Author : ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

Publish : 2562

views : 178

250 Baht

Add to cart

Free

book

“คน...สาครบุรี”

ISBN

Author : ตรงใจ หุตางกูร

Publish : 2562

views : 195

Free

Download

New

book

“อยู่ดี กินดี มีสุข: มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ”

ISBN 978-616-7154-79-4

Author : ปณิตา สระวาสี

Publish : 2562

views : 140

400 Baht

Add to cart

New

book

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

ISBN

Author :

Publish : 2562

views : 118

150 Baht

Add to cart

Free

book

25 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) รวมบทความจากสนาม

ISBN 9-786167-154787

Author : รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

Publish : 2562

views : 480

Free

Download

New

book

พิธีสวดภาณยักษ์ : ความหมายและการเปลี่ยนแปลง

ISBN 7- 86167 -154770

Author : ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, พิเชฐ สายพันธ์, สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

Publish : 2562

views : 111

220 Baht

Add to cart