ลืมรหัสผ่าน?

  สมัครสมาชิก   
| |
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร 

   

  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)


  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ (กะเหรี่ยง),สตรี,บุหรี่,พม่า
Author Tidwell, Denis D.
Title The Relationship of Smoking by Karen parents to the Mortality of Their Children During the First Year of Life
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text ภาษาอังกฤษ
Ethnic Identity กะเหรี่ยง ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ, Language and Linguistic Affiliations จีน-ทิเบต(Sino-Tibetan)
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Total Pages 76 Year 2532
Source Master of Primary Health Care Management, Faculty of graduate studies, Mahidol University
Abstract

การสูบยาสูบ ของพ่อแม่กะเหรี่ยง ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของบุตรที่เพิ่งคลอด (หน้า i, ii)

Focus

ศึกษาผลกระทบของการสูบยาสูบ บุหรี่มวนและกล้องของพ่อแม่กะเหรี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และการเสียชีวิตของบุตร

Theoretical Issues

ผู้เขียนได้ศึกษากะเหรี่ยงสะกอที่อาศัยอยู่ในอำเภอ Kawkareike ในประเทศพม่า จากการสัมภาษณ์สตรีที่ตั้งครรภ์ และสัมภาษณ์ผู้ชายเพื่อหาความเกี่ยวพันในเรื่องของการสูบยาเส้น สูบยากล้อง สูบบุหรี่มวนที่มีผลต่ออัตราการตายของบุตร (หน้า 15) พบว่าสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เริ่มสูบตั้งแต่อายุก่อน 10 ปี บุตรที่เกิดมาจะมีอัตราการตายสูงกว่าสตรีเจริญพันธุ์ที่เริ่มสูบทีหลัง ยิ่งสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เริ่มสูบตั้งแต่อายุยิ่งน้อยเท่าไร อัตราการตายของทารกก็ยิ่งสูงขึ้น (หน้า I,ii) ผู้เขียนศึกษาสตรีกะเหรี่ยงวัยเจริญพันธุ์ใน 5 หมู่บ้าน ด้วยวิธีการสำรวจจากแบบสอบถาม (Appendix B หน้า 82) และด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยผู้สัมภาษณ์เป็นกะเหรี่ยงที่ทำงานด้านสุขภาพอนามัย และมีความเข้าใจในคำถามของแบบสอบถาม (หน้า 17,18)

Ethnic Group in the Focus

ไม่ปรากฏข้อสรุปเชิงทฤษฎี แต่ผู้เขียนศึกษากะเหรี่ยงสะกอที่มีถิ่นฐานอยู่ในอำเภอ Kawkareik, รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า (หน้า i) โดยเก็บข้อมูลจากกะเหรี่ยงสะกอใน 5 หมู่บ้าน ที่อำเภอ Kawkareik (หน้า 16)

Language and Linguistic Affiliations

กะเหรี่ยงบอกไว้ว่า ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีระบบภาษาเขียน แต่ก็สูญไปหลายชั่วอายุคน เพราะเหล่ามิชชันนารีนิกายแบบติสท์ เมื่อคริสตศตวรรษที่ 19 (หน้า 1) กะเหรี่ยงสะกอ มีภาษาที่มีไวยากรณ์ และศัพท์บางคำที่คล้ายคลึงกับกะเหรี่ยงโปว์ ซึ่งกะเหรี่ยงทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลัก ที่มีวัฒนธรรมและทัศนะคล้ายกัน (หน้า 2)

Study Period (Data Collection)

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1989 ผู้วิจัยเริ่มทำแบบสอบถามที่แปลเป็นภาษากะเหรี่ยงสะกอ (หน้า 18) กลางเดือนมีนาคม ค.ศ. 1989 การสัมภาษณ์ก็เสร็จสิ้น (หน้า 19) กลางเดือนเมษายนได้ทำการตรวจแบบสอบถามอย่างละเอียด (หน้า 20)

History of the Group and Community

จากโคลงกลอนของกะเหรี่ยงได้กล่าวว่า พวกเขามาจากผืนแผ่นดินที่เรียกว่า "Htee Set Mae Ywa" แต่ปรัมปราอื่นเรียกแผ่นดินนี้ว่า "Thibi Kawbi" คำว่า "Thibi" ออกเสียงคล้ายกับ Thibet และ "Kawbi" มีเสียงเดียวกัน Gobi (ที่หมายถึงทะเลทราย) เป็นไปได้ว่ากะเหรี่ยงมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในมองโกเลียและอาจจะเคยอยู่ในทิเบตมาก่อน ความเป็นชาติของกะเหรี่ยงปรากฏขึ้นเมื่อราว 739 ปีก่อนคริสตศักราช เป็นช่วงเวลาที่กะเหรี่ยงอพยพลงใต้สู่ประเทศพม่า และตั้งถิ่นฐานอยู่แถบลุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์ในปัจจุบันก่อนจะมีผู้อพยพเข้ามา รวมถึงชาวพม่าที่กดดันกะเหรี่ยงให้ออกจากที่ลุ่มตรงขึ้นไปสู่บนเขา กลางศตวรรษที่ 18 กะเหรี่ยงบางกลุ่มก็ได้อพยพเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทย เพื่อหลบการสู้รบระหว่างไทยกับพม่า กะเหรี่ยงที่อยู่ในประเทศไทยมีจำนวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกันจำนวนกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพม่า (หน้า 1,2)

Settlement Pattern

ไม่ได้ระบุชัดเจน แต่กล่าวในงานวิจัยว่ากะเหรี่ยงอาศัยอยู่บนพื้นที่ชนบทห่างไกลบนภูเขาและหุบเขา โดยเป็นทั้งที่ตั้งหมู่บ้าน ฟาร์ม และทำเกษตรกรรม (หน้า 2)

Demography

จากสำมะโนครัวประชากรของประเทศพม่า พบว่ามีกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในประเทศ 3.5 ล้านคน แต่กะเหรี่ยงบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับข้อมูลอันนี้ เพราะอ้างถึงแต่กะเหรี่ยงที่เป็นชาวพุทธจะถือเป็นคนพม่า ผู้นำกะเหรี่ยงเชื่อว่าจริงๆ แล้วมีกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในประเทศพม่าเกือบ 5 ล้านคน ส่วนในประเทศไทยมีจำนวนกะเหรี่ยงประมาณ 300,000 คน (หน้า 2 )

Economy

ไม่ได้ระบุชัดเจน แต่กล่าวว่ามีรายได้ต่ำ (หน้า 5) กะเหรี่ยงสามารถสูบกล้องได้ โดยไม่เสียสตางค์ เพราะปลูกยาสูบ ได้เอง แต่บางคนก็ไม่มีเงินซื้อบุหรี่มวนเพราะรายได้ไม่พอ (หน้า 40)

Social Organization

ในสังคมกะเหรี่ยง เมื่อชายหนุ่มแต่งงานก็จะย้ายไปอยู่ที่บ้านของฝ่ายเจ้าสาว โดยทั่วไปแล้วคู่หนุ่มสาวจะย้ายไปอยู่บ้านของตนเองเมื่อสามารถหาเงินซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือน แต่ส่วนมากแล้วจะอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงอย่างน้อยที่สุด 1 ปี หรืออาจมากกว่านี้ ก่อนจะย้ายครอบครัวออกไป (หน้า 3)

Political Organization

ไม่มีข้อมูล

Belief System

ไม่ได้ระบุชัดเจน แต่ในงานวิจัยกล่าวถึงกะเหรี่ยงที่เชื่อเรื่องวิญญาณ เป็นกลุ่มที่เชื่อว่าทุกสิ่งมีวิญญาณ และจะดื่มแอลกอฮอล์ปีละครั้งในพิธีติดต่อกับวิญญาณ (หน้า 59)

Education and Socialization

พบว่ามารดากะเหรี่ยงไม่มีการศึกษาจะสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของบุตร แต่อาจสรุปได้ว่า การเสียชีวิตของทารกเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ หรือเพราะการขาดการศึกษา หรือทั้งสองประการ เพราะพบว่าต่างสัมพันธ์กัน แต่การศึกษาก็มีผลและเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของการเสียชีวิตของเด็กกะเหรี่ยงที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี (หน้า 69)

Health and Medicine

ไม่ได้ระบุชัดเจน กล่าวถึงแต่ศูนย์อนามัยซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน (หน้า 65)

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่มีข้อมูล

Folklore

ไม่ได้ระบุชัดเจน แต่ปรากฏในการศึกษาที่กล่าวถึงโคลงกลอนของกะเหรี่ยง (hta) ที่มีเนื้อหาว่าพวกเขามาจากแผ่นดินที่ชื่อว่า "Htee Set Mae Ywa" (หน้า 1)

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ไม่มีข้อมูล

Social Cultural and Identity Change

ไม่มีข้อมูล

Critic Issues

ไม่มีข้อมูล

Other Issues

มารดากะเหรี่ยงสูบกล้องมากกว่าบุหรี่มวน จะทำให้บุตรของมารดาที่สูบยากล้องอาจเสียชีวิตก่อนอายุ 1 ขวบ มากกว่าบุตรของมารดาที่สูบบุหรี่มวน จากการศึกษาพบว่า บุหรี่มวน ที่ซื้อกันบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ซื้อมีแนวโน้มของรายได้สูงมากกว่าผู้ที่สูบยากล้อง จากการวิจัยพบว่ามารดากะเหรี่ยงเริ่มสูบตั้งแต่อายุได้ 2 ปี หรือร้อยละ 20 อาจสูบก่อนเข้าโรงเรียน บุตรของมารดากะเหรี่ยงที่เริ่มสูบก่อนอายุ 10 ปี มีโอกาสที่จะเสียชีวิตก่อนเป็น 2 เท่าของบุตรจากมารดากะเหรี่ยงที่สูบหลังจากอายุ 10 ปี ซึ่งพ่อแม่กะเหรี่ยงควรจะห้ามไม่ให้บุตรสูบขณะยังเยาว์หรือเลิกสูบ (หน้า 70,71)

Map/Illustration

แผนที่บริเวณศึกษาวิจัย (APPENDIX A)

Text Analyst กฤษฎาภรณ์ อินทรวิเชียร Date of Report 19 เม.ย 2564
TAG ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ (กะเหรี่ยง), สตรี, บุหรี่, พม่า, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง