สมัครสมาชิก   
| |
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร 

   

  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)


  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Infographics

นโยบายการใช้ Infographic ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชาติพันธุ์ศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชาติพันธุ์ศึกษา เป็นการทำข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านชาติพันธุ์ได้ง่ายขึ้น โดยผ่านการนำเสนอข้อมูลแบบ Infographic โครงการฯ ได้เลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจและได้อ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์และบทความจากผู้ที่ศึกษาด้านชาติพันธุ์

อย่างไรก็ดี เนื่องจากชาติพันธุ์ศึกษามีความเป็นพลวัต เป็นเรื่องผู้คน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนอยู่โดยตลอด ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลควรแสวงหาความรู้จากเอกสารอื่นประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพลวัตด้านชาติพันธุ์ศึกษาอย่างรอบด้าน

โครงการฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติในการใช้ข้อมูลตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์(Creative common) เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ มีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ โดยหากจะมีการนำข้อมูล Infographic ไปใช้ ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ คือ อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง โดยเอกสาร/ข้อมูล ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

Infographic นักสะสมเมล็ดพันธุ์แห่งขุนเขา
โพสต์เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563

นักสะสมเมล็ดพันธุ์แห่งขุนเขาคือใคร? กลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่มีวิถีการดำรงชีพอิงอยู่กับการเกษตร พึ่งพาธรรมชาติ พวกเขาสั่งสมความรู้ประสบการณ์ กระทั่งภูมิปัญญา จนได้รับการขนานนามว่า “นักสะสมเมล็ดพันธุ์แห่งขุนเขา”

อ่านรายละเอียด >>

Infographic นักสะสมเมล็ดพันธุ์แห่งขุนเขา
โพสต์เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563

นอกเหนือจากยุ้งข้าวที่อยู่บริเวณไม่ไกลจากเรือนที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมอาหาร เครื่องปรุง และเมล็ดพันธุ์โดยทั่วไปแล้ว ยังมีอีกแหล่งหนึ่งทำหน้าที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้อย่างดีเช่นกัน “แคร่เหนือเตาไฟ” ภูมิปัญญาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

อ่านรายละเอียด >>

Infographic นักสะสมเมล็ดพันธุ์แห่งขุนเขา
โพสต์เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2563

การเก็บรักษาพันธุ์พืชเป็นการปลูก/ผลิตซ้ำ ผ่านการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดตามประสบการณ์ความเชื่อ และคุณลักษณะเหมาะสำหรับการขยายพันธุ์ คือ เมล็ดอวบอ้วน ไม่ลีบ ข้อดีของเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นมีคุณสมบัติแข็งแรง ต้านทานโรคสูง และด้วยความที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมจึงทำให้เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมท้องถิ่น

อ่านรายละเอียด >>

Infographic ประกอบสารคดีวัฒนธรรมอาหารชาติพันธุ์-ลาวโซ่ง
โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

วิถีชีวิตที่เรียบง่ายทำให้การหาอยู่หากินพึ่งพิงจากธรรมชาติรอบตัว รับประทานพืชผัก ผลไม้และสัตว์น้ำเป็นอาหาร มีการถนอมอาหารไว้รับประทานยามหน้าแล้ง ชาวลาวโซ่งนิยมรับประทานอาหารรสจัด มี มะแข่น เป็นเครื่องเทศสำคัญ พืชสมุนไพรเอกลักษณ์เฉพาะของอาหารลาวโซ่ง

อ่านรายละเอียด >>

Infographic ชุด คนไร้รัฐไร้สัญชาติ
โพสต์เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560

"คนไร้รัฐไร้สัญชาติ" ในประเทศไทยมาจากไหนกัน? ด้วยความสมบูรณ์ทรัพยากรในประเทศไทย อีกทั้งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ในยามสงครามจึงเกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานด้วยภาวะจำยอม เช่น เวียดนาม ลาว เขมร ไทลื้อ

อ่านรายละเอียด >>

Infographic ชุด คนไร้รัฐไร้สัญชาติ
โพสต์เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560

"คนไร้รัฐไร้สัญชาติ" คือใครกัน? ตามอนุสัญญา "คนไร้รัฐไร้สัญชาติ" คือ บุคคลที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นคนจากรัฐใด ภายใต้กฎหมายของรัฐนั้น ขณะเดียวกัน ในประเทศไทยนักวิชาการได้แยกคำดังกล่าวออกเป็น2 คำ คือ "คนไร้รัฐ" และ "คนไร้สัญชาติ"

อ่านรายละเอียด >>

"เหล้า" จากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สู่สถานภาพทางสังคม
โพสต์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

จากเดิม"เหล้า" คือสิ่งที่นำมาใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ มักเป็นหนึ่งในเครื่องเซ่นสรวงบูชา ด้วยกาลเวลาหมุนผ่าน "เหล้า" ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องแสดงฐานะความเป็นผู้ใหญ่และกลายเป็นเครื่องดื่มที่แพร่หลายในปัจจุบันแทน

อ่านรายละเอียด >>

ลัทธิพิธีทรงเจ้าเข้าผีในสังคมไทย
โพสต์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

พรมแดนที่แบ่งแยกลัทธิทรงเจ้าเข้าผีในสังคมไทย ส่วนใหญ่มักไม่ปรากฎให้เห็นอย่างเด่นชัด เป็นเพียงการจัดแบ่งพื้นที่ทางสังคมอย่างกว้างๆ คือ ชุมชนชนบท ชุมชนกึ่งเมืองและเขตเมือง เพื่อช่วยทำความเข้าใจปรากฎการณ์การทรงเจ้าเข้าผีในสังคมสมัยใหม่ให้ชัดเจนมากขึ้น

อ่านรายละเอียด >>

ทรงเจ้าเข้าผีกับวิถีที่เปลี่ยนไป
โพสต์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

วิวัฒนาการการทรงเจ้าเข้าผี จากยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่นับถือธรรมชาติ ผีบรรพบุรุษ ก้าวล่วงเลยผ่านกาลเวลาเรื่อยมากระทั่งปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ผันแปรไปตามพลวัตทางสังคม จากพิธีกรรมทางความเชื่อนำมาสู่รายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ที่ส่วนใหญ่มุ้งเน้นความบันเทิงเป็นส่วนสำคัญ

อ่านรายละเอียด >>

การแพทย์พหุลักษณ์
โพสต์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

"การแพทย์พหุลักษณ์" ให้ความหมายภาพรวมคือ การดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในทางมานุษยวิทยา ระบบสุขภาพในการรักษาความเจ็บป่วยควรมีมากกว่าหนึ่งระบบ เนื่องจากไม่มีระบบการแพทย์ใดสมบูรณ์แบบในตัวเอง ทั้งการรักษาด้วยวิธีง่ายๆ ในครัวเรือน (Popular Sector), การแพทย์พื้นบ้าน (Folk Sector) ที่ถ่ายทอดพัฒนาสืบต่อกันมา และเทคโนโลยีวิทยาการแพทย์สมัยใหม่ (Professional Sector)

อ่านรายละเอียด >>

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง