ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู,มุสลิม,สตรี,การตั้งครรภ์,การคลอด,ยะลา
Author วรรณา บุรี
Title ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการฝากครรภ์และการใช้บริการคลอดของมารดาไทยมุสลิม กรณีศึกษาอำเภอยะหา จังหวัดยะลา
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text ภาษาไทย
Ethnic Identity ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู, Language and Linguistic Affiliations ออสโตรเนเชี่ยน
Location of
Documents
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Total Pages 171 Year 2546
Source หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏยะลา
Abstract

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการฝากครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ สตรีที่มีการศึกษาสายศาสนาในระดับต้น มีอาชีพงานบ้าน มีความเชื่อตามวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการฝากครรภ์และการคลอดต่ำ มีภาวะความเจ็บป่วยก่อนตั้งครรภ์ สามีและตนเองมีอำนาจในการตัดสินใจการฝากครรภ์ มีโอกาสที่จะใช้บริการฝากครรภ์กับบุคคลสาธารณสุขมากกว่าสตรีที่ไม่ได้ศึกษาสายศาสนา มีอาชีพรับจ้าง ค้าขายและธุรกิจส่วนตัว ความเชื่อตามวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการฝากครรภ์และการคลอดสูง และสามี พ่อแม่สามี พ่อแม่ของตนและอื่น ๆ มีอำนาจในการตัดสินใจการฝากครรภ์ โดยภาวะความเจ็บป่วยก่อนตั้งครรภ์จะใช้บริการฝากครรภ์น้อยว่าสตรีที่ไม่มีภาวะความเจ็บป่วยก่อนตั้งครรภ์ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการคลอดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ สตรีที่มีการศึกษาสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการคลอด มีความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดสูง มีแรงจูงใจด้านการฝากครรภ์และการคลอดสูง มีภาวะผิดปกติระหว่างคลอด มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว มีการสนับสนุนจากสามี พ่อแม่ของตน พ่อแม่สามีและญาติด้านการแนะนำคลอด มีโอกาสที่จะใช้บริการคลอดกับบุคลากรสาธารณะสุขมากกว่าสตรีที่ฝากครรภ์ไม่ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ มีค่าใช้จ่ายในการคลอด มีความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดต่ำ มีแรงจูงใจด้านการฝากครรภ์และการคลอดต่ำ มีภาวะปกติระหว่างคลอด ได้รับการสนับสนุนแนะนำด้านการคลอดจากบุคคลอื่น ๆ โดยสตรีที่มีการศึกษาสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะใช้บริการฝากครรภ์น้อยว่าสตรีที่มีลักษณะครอบครัวขยาย

Focus

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการฝากครรภ์และการใช้บริการคลอดของมารดาไทยมุสลิมในอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

Theoretical Issues

ไม่มี

Ethnic Group in the Focus

ไทยมุสลิม

Language and Linguistic Affiliations

ภาษาไทยและมุสลิม แต่กล่าวถึง "ภาษาอาหรับ" ว่าเป็นภาษาที่ใช้ในพิธีอาซานและอิกอมะฮ (หน้า 19)

Study Period (Data Collection)

พ.ศ. 2546

History of the Group and Community

ไม่มีข้อมูล

Settlement Pattern

ไม่มีข้อมูล

Demography

จากการสำรวจของสถานบริการสาธารณสุข ในอำเภอยะหาจำนวน 11 แห่ง ใน 7 ตำบล 45 หมู่บ้านพบว่าประชากรมารดาที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 1 ปี มีจำนวน 1,023 คน โดยการวิจัยครั้งนี้จะทำการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 300 คน โดยยึดหลักความน่าจะเป็นของสัดส่วนขนาดประชากร (หน้า 60) ตำบลยะหา ม.3 บ้านพงลูกา ม.4 บ้านลากอ ม.6 บ้านอาเส็น มีจำนวนประชากรมารดาจำนวน 22,43 และ 41 คนตามลำดับ ตำบลบาโร๊ะ ม.1 บ้านปูแล ม.3 บ้านลีตอ ม.5 บ้านซีเซะ มีจำนวนประชากรมารดาจำนวน 34,28 และ 27 คนตามลำดับ ตำบลบาโงยซิแง ม.1 บ้านเจาะปูแน ม.3 บ้านลีมาปูโร๊ะและหมู่ 6 บ้านลูรงค์ มีจำนวนประชากรมารดาจำนวน 28,18 และ 20 คนตามลำดับ ตำบลละแอ ม.4 บ้านกูแบรายอ มีจำนวนประชากรมารดาจำนวน 24 คน ตำบลปะแต ม.1 บ้านบายอ ม.4 บ้านฆอรอราแม ม.6 บ้านปะแตและ ม.7 บ้านกาโต๊ะ มีจำนวนประชากรมารดาจำนวน 24,64,40และ 27 คนตามลำดับ ตำบลกาตอง ม.1 บ้านปาแดรู ม.2 บ้านกาตอง ม.4 บ้านเจาะตาแมและ ม.6 บ้านปอเนาะ มีจำนวนประชากรมารดาจำนวน 27,53,38 และ 15 คนตามลำดับ จำนวนประชากรมารดา 678 คน (หน้า 61)

Economy

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 41.0 รายได้ของครอบครัวเกือบร้อยละ 60 อยู่ระหว่าง 2,800 - 5,000 บาทต่อเดือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4,425 บาท (หน้า 72)

Social Organization

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ลักษณะของครอบครัวที่มีสามีคนเดียวภรรยาหลายคนจะอยู่ในกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะผู้นำศาสนาหรือผู้ที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี ชายมุสลิมที่รู้และเข้าใจในหลักศาสนาและรู้จักตนเองดี ส่วนใหญ่จึงมีภรรยาคนเดียว (หน้า 22) ผู้ชายจะเป็นผู้นำครอบครัวและมีอำนาจการตัดสินใจภายในครอบครัว กลุ่มบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการฝากครรภ์ การคลอดและการดูแลหลังคลอดคือผู้ใหญ่ในบ้าน (หน้า 49) ครอบครัวของสตรี 2 ใน 3 เป็นครอบครัวเดี่ยว จำนวนสมาชิกโดยเฉลี่ย 6 คนต่อครอบครัว และกว่าร้อยละ 80 มีความสัมพันธ์กับหัวหน้าครอบครัวโดยเป็นภรรยา(หน้า 79)

Political Organization

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีการแบ่งการปกครองเป็นตำบลและหมู่บ้าน ตามแบบแผนการปกครองส่วนท้องถิ่น (หน้า 61)

Belief System

จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามจะอยู่ในเขตชนบท และนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 83.6 (หน้า 2) การฝากครรภ์ (ฆีเร็ง) เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ไปฝากกับผดุงครรภ์โบราณ โดยการจัดเครื่องบูชาหมอซึ่งประกอบด้วย หมาก พลู ปูน ยาเส้นและเงินตามสมควรใส่จานมอบให้ผดุงครรภ์โบราณตามความเชื่อแต่มิใช่เป็นการฝากครรภ์ตามความหมายการแพทย์สมัยใหม่ เมื่อมารดาตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน จะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาและผดุงครรภ์โบราณมาทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและทารกในครรภ์ โดยเลือกจัดพิธีในวันข้างขึ้นตามจันทรคติเพราะเชื่อว่าจะทำให้ทารกมีอนาคตที่สว่างสดใสเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้น ในพิธีจะมีการสวดขอพรให้แก่ทารก จากนั้นผดุงครรภ์โบราณจะทำพิธีลูบไล้ครรภ์เพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อทำลายอาถรรพ์และปัดเป่าอุปสรรค์ที่ทำให้คลอดยาก ของที่ใช้ในพิธี เช่น มะพร้าว 2-3 ผลไม่ปลอกเปลือกแล้วนำมาผูกติดกันเป็นคู่ใช้ทำลายอาถรรพ์อีก 1 ผล ปลอกเปลือกขูดผิวกะลาให้เรียบใช้สำหรับลูบไล้ครรภ์ เป็นต้น การทำคลอด (วาเนาะ) การคลอดที่บ้าน จะเตรียมสถานที่มุมหนึ่งของห้อง มีฉากหรือม่านกั้น ส่วนผดุงครรภ์จะนำกระเป๋าบรรจุเครื่องมือที่ได้แจกจากกระทรวงสาธารณสุขและยาที่จำเป็นมาที่บ้านผู้คลอด ผู้คลอดจะมอบเครื่องบูชาหมอ ประกอบด้วย จานหรือถ้วยบรรจุข้าวสาร บนข้าวสารมีหมาก 1 ผล พลู 3 ใบ เหรียญเงินหรือทอง 1 เหรียญ และเทียนขาว 1 เล่มปักอยู่ เป็นต้น พิธีอาซานและอิกอมะฮ ทารกแรกเกิดเมื่ออาบน้ำทำความสะอาดเสร็จ จะทำพิธีอาซานที่หูขวา อิกอมะฮ ที่หูซ้ายของทารกเพศชาย ส่วนทารกเพศหญิงจะอิกอมะฮที่หูซ้ายเพียงอย่างเดียว คำพูดที่กรอกหูจะเป็นภาษาอาหรับเพื่อเป็นการปลูกฝังความเป็นมุสลิมตั้งแต่แรกเกิด (หน้า 17 - 19)

Education and Socialization

กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาสายสามัญระดับประถมศึกษา 2 ใน 3 และสายศาสนาจบหลักสูตรระดับต้นกว่าร้อยละ 40 มีความสามารถในการฟัง ได้ดีกว่าร้อยละ 60 และสามารถพูด อ่านได้ดีเกือบร้อยละ 60 (หน้า 72)

Health and Medicine

หญิงตั้งครรภ์ในภาพรวมของจังหวัดยะลา ในเขตชนบทจะคลอดบุตรที่บ้านโดยผดุงครรภ์โบราณถึงร้อยละ 53.9,49.7และ 44.8 ตามลำดับ หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 90.0,84.7,และ 89.3 ตามลำดับ (หน้า 2) การใช้บริการฝากครรภ์และผู้ทำคลอดพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.1 ฝากครรภ์กับบุคคลากรสาธารณสุขควบคู่กับผดุงครรภ์โบราณ รองลงมา ร้อยละ 28.3 ฝากครรภ์กับบุคคลากรสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว (หน้า 72) ความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการคลอดกับบุคลากรสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการคลอด ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอด ปัจจัยด้านแรงจูงใจด้านการฝากครรภ์และการคลอด ปัจจัยด้านความเจ็บป่วย ปัจจัยด้านลักษณะของครอบครัวและปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมด้านการแนะนำคลอดของสตรีไทยมุสลิม ส่วนปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัยด้านอายุเมื่อตั้งครรภ์ครั้งแรก การศึกษาสายศาสนา อาชีพของสตรี รายได้ของครอบครัว เจตคติด้านการตั้งครรภ์และคลอดตลอดจนความเชื่อตามวัฒนธรรมด้านการตั้งครรภ์และคลอด (หน้า 103 -104)

Art and Crafts (including Clothing Costume)

ไม่มีข้อมูล

Folklore

ไม่มีข้อมูล

Ethnicity (Ethnic Identity, Boundaries and Ethnic Relation)

ไม่มีข้อมูล

Social Cultural and Identity Change

ไม่มีข้อมูล

Critic Issues

ไม่มีข้อมูล

Other Issues

ไม่มี

Google Map

Map/Illustration

ตาราง - ตำบล หมู่บ้านและจำนวนกลุ่มตัวอย่าง(หน้า 60) - ร้อยละข้อมูลพื้นฐานของสตรี(หน้า 70) - ร้อยละของข้อมูลการได้รับบริการขณะตั้งครรภ์และคลอด(หน้า 72) - ร้อยละระดับความรู้ด้านการฝากครรภ์/คลอดของสตรี(หน้า 74) - ร้อยละระดับเจตคติ ด้านการฝากครรภ์/คลอด(หน้า 74) - ร้อยละระดับความเชื่อตามวัฒนธรรมท้องถิ่นฯด้านการฝากครรภ์/คลอด(หน้า 75) - ร้อยละระดับแรงจูงใจด้านการฝากครรภ์/คลอด(หน้า 75) - ร้อยละของความเจ็บป่วยของสตรี(หน้า 76) - ร้อยละของลักษณะครอบครัว(หน้า 77) - ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการใช้บริการฝากครรภ์ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสตรี(หน้า 79) - ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการใช้บริการคลอดตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสตรี(หน้า 87) ภาพ - กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการฝากครรภ์(หน้า 52) - กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการคลอด(หน้า 53) - ภาพประกอบกิจกรรมการศึกษา(หน้า 162)

Text Analyst สุวิทย์ เลิศวิมลศักดิ์ Date of Report 07 พ.ย. 2555
TAG ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู, มุสลิม, สตรี, การตั้งครรภ์, การคลอด, ยะลา, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง