สมัครสมาชิก   
| |
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร 

   

  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)


  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Ethnic Groups Research Database
Sorted by date | title

   Record

 
Subject ลาหู่ บทบาทหน้าที่ผู้ใหญ่ ความพึงพอใจ จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ ประเทศไทย
Author กาญจนา จันทร์หอมสกุล
Title ความพึงพอใจของชนเผ่าลาหู่แดงต่อบทบาทหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน: กรณีศึกษาบ้านจะบูสี หมู่ 5 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Document Type วิทยานิพนธ์ Original Language of Text -
Ethnic Identity ลาหู่ ลาหู่ ละหู่ ลาฮู, Language and Linguistic Affiliations -
Location of
Documents
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
[เอกสารฉบับเต็ม]
Total Pages 32 Year 2548
Source มหาวิทยาลัยนเรศวร
Abstract

การศึกษาความพึงพอใจของชนเผ่าลาหู่แดงต่อบทบาทผู้ใหญ่บ้าน มีจุดมุ่งหมายเพื่อ การศึกษาความพึงพอใจของชนเผ่าลาหู่แดงต่อบทบาทผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า บทบาทด้านการปกครองของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับมาก บทบาทการส่งเสริมประเพณีภายในหมู่บ้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการพัฒนาส่งเสริมในระดับปานกลาง และบทบาทด้านการพัฒนา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อบทบาทการพัฒนาของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับมาก

Focus

การศึกษาความพึงพอใจของชนเผ่าลาหู่แดงต่อบทบาทผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำเอาไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่กรณีศึกษาที่หมู่บ้านจะบูสี หมู่ 5 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 40 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม

Theoretical Issues

สำรวจความพึงพอใจโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามต่อชาวบ้านที่มีต่อผู้ใหญ่บ้าน   

Study Period (Data Collection)

2547-2548  

Political Organization

บทบาทด้านการปกครองของผู้ใหญ่บ้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านบทบาทของผู้ใหญ่บ้านทางด้านการปกครองอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าผู้ใหญ่บ้านมีส่วนช่วยชาวบ้านในด้านการดูแลทุกข์ภัย รักษาความสงบ ประสานและแจ้งข่าวจากองค์กรปกครอง มีการเรียกประชุมอย่างสม่ำเสมอภายในหมู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามยังพึงพอใจที่ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทด้านทะเบียนและบริการประชาชนและมีส่วนรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สิน-ชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อบทบาทด้านการปกครองของผู้ใหญ่บ้านมาก เพราะมองว่าผู้ใหญ่บ้านมีส่วนช่วยในด้านการประสานงานและบริการที่ดีต่อชาวบ้านซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าผู้ใหญ่บ้านเหมือนตัวแทนของทางราชการที่มีส่วนช่วยในด้านการประสานระหว่างหน่วยงานราชการกับชาวบ้าน (หน้า, 23)

Belief System

ส่วนทางด้านการส่งเสริมประเพณีของหมู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อบทบาททางด้านประเพณีภายในชุมชนของผู้ใหญ่บ้านในระดับปานกลาง ซึ่งมองว่าบทบาทด้านประเพณีของผู้ใหญ่บ้านยังอยู่ในระดับที่ไม่มากเพราะในด้านความเข้าใจทางด้านประเพณีของหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่บ้านยังอาจจะยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรและทางด้านศาสนาที่แตกต่างกันของชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านอาจทำให้ผู้ใหญ่บ้านอาจไม่เข้าใจประเพณีบางอย่างในหมู่บ้าน จึงทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อบทบาททางด้านการส่งเสริมประเพณีของผู้ใหญ่บ้านอยู่ในระดับไม่ดีมากแต่ก็มีการส่งเสริม (หน้า, 24)

Education and Socialization

บทบาทด้านการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในบทบาทพัฒนาการศึกษาที่มีในหมู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านบทบาททางด้านการศึกษาของผู้ใหญ่บ้านในระดับมาก เพราะผู้ใหญ่บ้านมีการให้จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้านเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านยังได้มีการจัดอบรมให้แก่เยาวชนภายในชุมนในหมู่บ้านในเรื่องที่มีประโยชน์ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามก็เห็นด้วยกับการจัดการด้านการศึกษาของผู้ใหญ่ มีส่วนช่วยตั้งกองทุนเพื่อเด็กยากจนภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนภายในหมู่บ้าน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อบทบาททางด้านการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษาของผู้ใหญ่ที่มีให้กับหมู่บ้าน (หน้า, 23)

Social Cultural and Identity Change

บทบาทด้านการพัฒนา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อบทบาทการพัฒนาของผู้ใหญ่บ้านอยู่ในระดับมาก โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในด้านการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นไปตามทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนในการพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านและส่งเสริมด้านปศุสัตว์โดยการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ หมูภายในครัวเรือนเพื่อเป็นอาหารภายในครอบครัวและเหลือเพื่อจำหน่ายหารายได้ให้ครอบครัว มีการพัฒนาภูมิปัญญาของชาวบ้านมีการส่งเสริมงานฝีมือของชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านยังมีบทบาทด้านการสร้างสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านมีการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายในชุมชนเช่น  การเทคอนกรีตบางส่วนของถนนที่เข้าหมู่บ้านเพื่อการเดินทางในบางจุดที่ยากลำบากให้มีความสะดวกมากขึ้นและการของบประมาณเพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน โดยที่ผู้ใหญ่บ้านมีการพัฒนาสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อบทบาททั้งด้านการพัฒนาหมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านมากเพราะส่งเสริมให้หมู่บ้านเกิดการพัฒนา (หน้า, 24)

Map/Illustration

ตาราง
        จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ (หน้า,12)
        จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ (หน้า, 12)
        จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ (หน้า, 13)
        จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ใหญ่บ้านมีส่วนช่วยในกิจกรรมต่างๆ ภายในของหมู่บ้าน (หน้า, 14)
        ผู้ใหญ่บ้านดูแลทุกข์ภัยของชาวบ้านในหมู่บ้าน (หน้า, 14)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในการรักษาความสงบในหมู่บ้าน (หน้า, 15)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทด้านประสานงานกับองค์กรปกครอง (หน้า, 15)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทด้านแจ้งข่าวจากองค์กรปกครอง (หน้า, 16)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทด้านเรียกประชุมภายในหมู่บ้าน (หน้า, 16)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทด้านการทะเบียนและบริการประชาชน (หน้า, 17)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทด้านรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน-ชีวิต (หน้า, 17)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทด้านจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้าน (หน้า, 18)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทจัดอบรมเยาวชนในหมู่บ้าน (หน้า, 18)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทตั้งกองทุนเพื่อเด็กยากจน (หน้า, 19)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทด้านการส่งเสริมอาชีพชาวบ้านในหมู่บ้าน (หน้า, 19)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทการส่งเสริมประเพณีในหมู่บ้าน (หน้า, 20)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในการพัฒนาในหมู่บ้าน (หน้า, 20)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทด้านการส่งเสริมอาชีพชาวบ้านในหมู่บ้าน (หน้า, 21)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทด้านการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ (หน้า, 21)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทด้านส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน (หน้า, 22)
        ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทการสร้างสาธารณูปโภคในหมู่บ้าน (หน้า, 22)

Text Analyst เอกรินทร์ พึ่งประชา Date of Report 07 มิ.ย 2562
TAG ลาหู่, บทบาทหน้าที่ผู้ใหญ่, ความพึงพอใจ, จังหวัดเชียงราย, ภาคเหนือ, ประเทศไทย, Translator -
 
 

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง