ลืมรหัสผ่าน?

  สมัครสมาชิก   
| |
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาแบบละเอียด
 •   ความเป็นมาและหลักเหตุผล

  เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยาและเผยแผ่สาระงานวิจัยแก่นักวิชาการ นักศึกษานักเรียนและผู้สนใจให้เข้าถึงงานวิจัยทางชาติพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 •   กลุ่มชาติพันธุ์และขอบเขตพื้นที่ที่จะสรุปงานวิจัยลงฐานข้อมูล

  ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในขั้นแรกนี้โครงการฯ เลือกเก็บเนื้อหา “กลุ่มชาติพันธุ์” ต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศไทย ฐานข้อมูลจึงไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และยังไม่ได้รวมงานวิจัยเกี่ยวกับ “ชาวจีนโพ้นทะเล” ในประเทศไทย ซึ่งได้มีสถาบันวิชาการอื่นรวบรวมไว้แล้ว เช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภาพ-ข้าวห่อ อาหารของปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ. เชียงใหม่
 •   ฐานข้อมูลจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียกที่คนในใช้เรียกตนเอง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ

  1. ชื่อเรียกที่ “คนอื่น” ใช้มักเป็นชื่อที่มีนัยในทางเหยียดหยาม ทำให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รู้สึกไม่ดี อยากจะใช้ชื่อที่เรียกตนเองมากกว่า ซึ่งคณะทำงานมองว่าน่าจะเป็น “สิทธิพื้นฐาน” ของการเป็นมนุษย์

  2. ชื่อเรียกชาติพันธุ์ของตนเองมีความชัดเจนว่าหมายถึงใคร มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร และตั้งถิ่นฐานอยู่แห่งใดมากกว่าชื่อที่คนอื่นเรียก ซึ่งมักจะมีความหมายเลื่อนลอย ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงใคร เช่น คำว่า “ลัวะ” ถูกใช้ในเรียกรวมในกลุ่ม ลเวือะ ลัวะ และปลัง เป็นต้น


  ภาพ-เยาวชนปกาเกอะญอ บ้านมอวาคี จ.เชียงใหม่

 •  

  จากการรวบรวมงานวิจัยในฐานข้อมูลและหลักการจำแนกชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 62 กลุ่ม


  ภาพ-สุภาษิตปกาเกอะญอ
 •   การจำแนกกลุ่มชนมีลักษณะพิเศษกว่าการจำแนกสรรพสิ่งอื่นๆ

  เพราะกลุ่มชนต่างๆ มีความรู้สึกนึกคิดและภาษาที่จะแสดงออกมาได้ว่า “คิดหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นใคร” ซึ่งการจำแนกตนเองนี้ อาจแตกต่างไปจากที่คนนอกจำแนกให้ ในการศึกษาเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาจึงต้องเพิ่มมุมมองเรื่องจิตสำนึกและชื่อเรียกตัวเองของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ 


  ภาพ-สลากย้อม งานบุญของยอง จ.ลำพูน
 •   มโนทัศน์ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ กัน

  ในช่วงทศวรรษของ 2490-2510 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” คือ กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการกำหนดในเชิงวัตถุวิสัย โดยนักมานุษยวิทยาซึ่งสนใจในเรื่องมนุษย์และวัฒนธรรม

  แต่ความหมายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงหลังทศวรรษ 
  2510 ได้เน้นไปที่จิตสำนึกในการจำแนกชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยตัวสมาชิกชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ... (อ่านเพิ่มใน เกี่ยวกับโครงการ/คู่มือการใช้)  ภาพ-หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต บ้านของอูรักลาโว้ย
 •   สนุก

  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
  ปกาเกอะญอ  อ. แม่ลาน้อย
  จ. แม่ฮ่องสอน


  ภาพโดย อาทิตย์    ทองดุศรี

 •   ข้าวไร่

  ผลิตผลจากไร่หมุนเวียน
  ของชาวโผล่ว (กะเหรี่ยงโปว์)   
  ต. ไล่โว่    อ.สังขละบุรี  
  จ. กาญจนบุรี

 •   ด้าย

  แม่บ้านปกาเกอะญอ
  เตรียมด้ายทอผ้า
  หินลาดใน  จ. เชียงราย

  ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ถั่วเน่า

  อาหารและเครื่องปรุงหลัก
  ของคนไต(ไทใหญ่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

   ภาพโดย เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
 •   ผู้หญิง

  โผล่ว(กะเหรี่ยงโปว์)
  บ้านไล่โว่ 
  อ.สังขละบุรี
  จ. กาญจนบุรี

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   บุญ

  ประเพณีบุญข้าวใหม่
  ชาวโผล่ว    ต. ไล่โว่
  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี

  ภาพโดยศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ

 •   ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ปอยส่างลอง

  บรรพชาสามเณร
  งานบุญยิ่งใหญ่ของคนไต
  จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาพโดย เบญจพล  วรรณถนอม
 •   อลอง

  จากพุทธประวัติ เจ้าชายสิทธัตถะ
  ทรงละทิ้งทรัพย์ศฤงคารเข้าสู่
  ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อแสวงหา
  มรรคผลนิพพาน


  ภาพโดย  ดอกรัก  พยัคศรี

 •   สามเณร

  จากส่างลองสู่สามเณร
  บวชเรียนพระธรรมภาคฤดูร้อน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   พระพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จ. แม่ฮ่องสอน

  หล่อจำลองจาก “พระมหามุนี” 
  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
  ชาวแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูป
  คู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม

 •   เมตตา

  จิตรกรรมพุทธประวัติศิลปะไต
  วัดจองคำ-จองกลาง
  จ. แม่ฮ่องสอน
 •   วัดจองคำ-จองกลาง จ. แม่ฮ่องสอน


  เสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
  เมืองไตแม่ฮ่องสอน

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ใส

  ม้งวัยเยาว์ ณ บ้านกิ่วกาญจน์
  ต. ริมโขง อ. เชียงของ
  จ. เชียงราย
 •   ยิ้ม

  แม้ชาวเลจะประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
  พื้นที่ทำประมง  แต่ด้วยความหวัง....
  ทำให้วันนี้ยังยิ้มได้

  ภาพโดยเบญจพล วรรณถนอม
 •   ผสมผสาน

  อาภรณ์ผสานผสมระหว่างผ้าทอปกาเกอญอกับเสื้อยืดจากสังคมเมือง
  บ้านแม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
  ภาพโดย อาทิตย์ ทองดุศรี
 •   เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล

  แผนที่ในเกาะหลีเป๊ะ 
  ถิ่นเดิมของชาวเลที่ ณ วันนี้
  ถูกโอบล้อมด้วยรีสอร์ทการท่องเที่ยว
 •   ตะวันรุ่งที่ไล่โว่ จ. กาญจนบุรี

  ไล่โว่ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ผาหินแดง เป็นชุมชนคนโผล่งที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่า 
  อาณาเขตของตำบลไล่โว่เป็นส่วนหนึ่งของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแถบอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ภาพโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
 •   การแข่งขันยิงหน้าไม้ของอาข่า

  การแข่งขันยิงหน้าไม้ในเทศกาลโล้ชิงช้าของอาข่า ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่บ้านสามแยกอีก้อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 
VDO ด้านชาติพันธุ์ ดูทั้งหมด +

  ค้นหางานวิจัย
 
 

  ค้นหางานวิจัยจากแผนที่

งานวิจัยที่อ่านมากที่สุด
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ในชุมชนบ้านเยอ บ้านไทยดำ และบ้านไทยลาว : การศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี (21,431 ครั้ง)
เงาะป่า-ซาไก นิเชาเมืองไทย ชนป่าที่กำลังสูญสลาย (14,196 ครั้ง)
เกาะเกร็ด : วิถีชีวิตชุมชนมอญริมแม่น้ำเจ้าพระยา (13,897 ครั้ง)
ดนตรี : วิถีชีวิตชาวไทยพวน แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว (12,320 ครั้ง)
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ภายในชุมชน อันเนื่องมาจากโครงการอพยพชาวเขา : กรณีศึกษาบ้านวังใหม่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (10,447 ครั้ง)

กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการศึกษาวิจัยมากที่สุด
ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ กะเหรี่ยง (195)
ม้ง (192)
ลาหู่ ลาฮู (104)
ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู (91)
โพล่ง โผล่ง โพล่ว ซู กะเหรี่ยง (81)

บทความชาติพันธุ์
วัฒนธรรมอาหารของชาวทวายพลัดถิ่น
วัฒนธรรมอาหารของชาวมุสลิมไทยเชื้อสายยะวา (ชวา)
วัฒนธรรมอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์จีนฮกจิว (Hockchiu) ในสังคมไทย
หกปี มติ ครม.สามสิงหา สองห้าห้าสาม: ความท้าทายของการยกระดับวีถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
เมื่อไร่หมุนเวียน หมุนมาถึงตัวฉัน

ข่าวชาติพันธุ์
ดูทั้งหมด +
แอมเนสตี้ส่งจดหมายกระตุ้นอาเซียนเร่งแก้ไขวิกฤตโรฮิงญาอย่างจริงจัง
'ยามชายแดน'เฝ้าแผ่นดิน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สุดประทับใจระดมทุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยงเป็นไปอย่างคับคั่ง เดินหน้าจัดกิจกรรมรับบริจาคต่อ
ชาวเลยื่นสนช.สอบกระทรวงยุติธรรม-อธิบดีกรมที่ดิน
ก.ยุติธรรมฉายวีดีทัศน์ผลงานลงพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย์ ดีเอสไอเผยเสนอให้กรมที่ดินยกเลิกเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบ

ความเคลื่อนไหวการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
ดูทั้งหมด +
ประชุมปฏิบัติการเพื่อสื่อสารความเข้าใจอันดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง
การประชุมทบทวนการทำงาน และกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงตามมติ ครม. 3 สิงหาคม 2553 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 9:30-16:00 น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
คำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 74/ 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเสนอให้ไร่หมุนเวียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรม(หน้า3)

ความเคลื่อนไหวการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ดูทั้งหมด +
สรุปการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารความเข้าใจอันดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล บ้านทับตะวัน จังหวัดพังงา
สรุปการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล จังหวัดภูเก็ต

 
 • ค้นหาจากชื่อเรียก
  กลุ่มชาติพันธุ์
 • ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ :
  ความหมายและการเรียกชื่อ
 • การจำแนกชาติพันธุ์ และใช้ชื่อเรียก
  กลุ่มชาติพันธุ์ในฐานข้อมูล
ชื่อเรียกชาติพันธุ์ที่คนในใช้เรียกตนเอง ชื่อเรียกต่างๆโดยคนอื่น
  ก๋อง กว๋อง อุก๋อง (1) ละว้า ลัวะ
  กะซอง (0) ชอง
  กะเลิง (8) กะเลิง
  ขมุ กำมุ ตะมอย (25) ขมุ ข่ามุ
  กูย กวย (28) ส่วย, ไทย-เขมร ข่า ส่วยลาว เขมรป่าดง ไทยกวย
  ขึน ไทขึน (6) ไทขึน ไทเขิน
  คนใต้ (2) คนทางใต้ ไทยใต้
  คนอีสาน ลาวอีสาน (7) ลาวอีสาน
  คะแมร์ลือ (15) เขมรสูง ไทย-เขมร เขมรถิ่นไทย
  คะยัน กะจ๊าง ปาด่อง (11) กะเหรี่ยง กะเหรี่ยงคอยาว แลเคอ ปะดอง
  คะยาห์ กะเรนนี บเว (11) กะเหรี่ยง ยางแดง เลากัง กะยินนี่
  จีนยูนนาน จีนมุสลิม (18) ฮ่อ จีนฮ่อ จีนมุสลิม
  ชอง (5) ชอง
  ซะโอจ (0) อูด ชุอุ้ง
  ซำเร (0) ชอง ปอร์
  โซ่ ทะวืง (1) โซ่ ข่า
  โส้ โซร ซี (15) โซ่ ข่า กะโซ่ โส้ ข่าโซ่ ข่าพร้าว
  ญ้อ ย้อ ญ่อ โย้ (9) ไทญ้อ
  ญัฮกุร เนียะกวล ละว้า ชาวบน (5) ละว้า ชาวบน ชาวดง
  เญอ (3) กวยเยอ
  ดาระอั้ง ดาระอาง ดาละอั้ง (9) ปะหล่อง
  ตึ่งนั้ง คนจีน (หมายถึง ไทย-จีนเชื้อสายแต้จิ๋ว) (4) คนแต้จิ๋ว คนจีน เจ๊ก
  ไต คนไต ไตโหลง ไตหลวง ไตใหญ่ (48) ชาน ไทใหญ่ เงี้ยว ตองชู ชาวไต ไทเหนือ ไทมาว Sam
  ไทเบิ้ง ไทยเดิ้ง (6) ไทยเบิ้ง ไทยเดิ้ง
  ไทยโคราช (1) ลาว ไทยโคราช
  ไทยภาคกลาง (1) ไทยกลาง
  ไทยมุสลิม (58) ไทย มุสลิม ไทย-มุสลิมฝั่งอันดามัน ไทย-มุสลิม เชื้อสายมลายู ไทย-มุสลิมเชื้อสายปากีสถาน ไทย-มุสลิม เชื้อสายเปอร์เชีย ไทยมุสลิมเชื้อสายปาทาน ไทย-มุสลิม เชื้อสายจาม (เป็นกลุ่มที่ในปัจจุบันใช้ภาษาไทยเป็นหลัก แต่เห็นความแตกต่างทางศาสนา ซึ่งบรรพบุรุษอาจจะมาจากเชื้อชาติและภาษาที่ต่างตระกูลกัน
  ไทหย่า (3) ไตหย่า
  นัมมารี ไทยซิกซ์ (0) ซิกข์ แขกซิกซ์
  บรู (5) โซ่ ข่า กะโซ่ โส้ ข่าโซ่ ข่าพร้าว
  ปกาเกอะญอ จกอ คานยอ กะเหรี่ยง (195) ยางขาว ยางเผือก ญาง ยางเบียง ยางกะเลอ จกอ ส่องปากี กะหร่าง ยางป่า บาม่ากะวิน สกอกะเรน กะหยิ่น(Kayin) เกรี่ยง กะเรง
  ปลัง (1) ลัวะ ไตหลอย สามเต้า ปู้หลัง
  ปะโอ (5) ตองซู่ กะเหรี่ยงพะโค กะเหรี่ยงดำ
  ผู้ไท ภูไท (35) ผู้ไท
  ผู้ย้อย ย้อย ลาวย้อย ไทย้อย โย่ย (6) ไทโย้ย ไทย้อย สร้อง โต้ย
  พวน ไทพวน (30) ลาวพวน ไทยพวน
  โพล่ง โผล่ง โพล่ว ซู กะเหรี่ยง (81) ยางแดง กะเหรี่ยง ฮซู่ โปว์กะเรน กะหยิ่น ยางเปียง ตะเลงกะริน โปว์
  ม้ง (192) แม้ว ม้ง
  มลาบรี, มราบรี (16) ผีตองเหลือง ข่าตองเหลือง มั้งกู่ ม้ากู่ คลำโย้
  มอแกน (12) ชาวเล โอรังลาโวท ชาวน้ำ ไทยใหม่ โอรังบาไร
  มอแกลน (5) ชาวเล โอรังลาโวท ชาวน้ำ ไทยใหม่ โอรังบาไร
  มอญ (59) มอญ ตะเลง
  มันนิ มานิ กอย คะนัง (9) โอรังอัสลี เงาะ ซาไก ก็อย เซมัง ซาแก คนป่า
  เมี่ยน อิวเมี่ยน (68) เย้า เมี่ยน
  ยวน คนเมือง (20) ชาวล้านนา คนไทยทางเหนือ
  ยอง (10) ลื้อ ไทยอง ไตยอง
  ลวะ (3) ลัวะ
  ลเวือะ ในเวบไซต์และในเครือข่ายเรียกตนเองว่า ละว้า (31) ลัวะ ละว้า
  ลัวะ (30) มัล ปรัย ถิ่น ลัวะ
  ลาวครั่ง (7) ไทครั่ง ลาวครั่ง ลาวขี้ครั่ง ลาวเต่าเหลือง ลาวด่าน คนไทยเชื้อสายลาวครั่ง
  ลาวแง้ว (2) ลาวแง้ว
  ลาวโซ่ง ไทยโซ่ง ผู้ลาว โซ่ง ไตดำ (62) ลาวโซ่ง ไทยโซ่ง ไทดำ ไทยทรงดำ ผู้ไทดำ ไตโซ่ง
  ลาวตี้ (0) ลาวตี้
  ลาวเวียง ลาวกลาง (3) ลาวเวียง ลาวกลาง
  ลาหู่ ลาฮู (104) มูเซอ โลไฮ
  ลีซู (62) ลีซู
  ลื้อ (44) ไตลื้อ ไทลื้อ ไทยลื้อ ไปอี
  เวียต (17) ญวน แกว ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
  แสก (2) ไทย-แสก
  ออแรนายู มลายูมุสลิม มุสลิมมลายู (91) มาเลย์มุสลิม ไทยมุสลิม มาเลย์ แขก มลายูถิ่นไทย
  อาข่า (62) อีก้อ ข่าก้อ ก้อ โอนิ-ฮานิ
  อูรักลาโว้ย (19) ชาวเล โอรังลาโวท ชาวน้ำ ไทยใหม่ โอรังบาไร
  บีซู (1) ลัวะ
  อึมปี (0) ก้อเมืองแพร่
  ออเญอก๊อคือ อาเค๊อะ (1) อาเข่อ อาข่า
  ดูทั้งหมด +
   มโนทัศน์กลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic group) เป็นมโนทัศน์สำคัญมโนทัศน์หนึ่งที่นักมานุษยวิทยาใช้ในการจำแนกกลุ่มชนต่างๆซึ่งแพร่หลายในสาขาวิชามานุษยวิทยาตั้งแต่ทศวรรษของ 2490 เป็นต้นมา ก่อนหน้านี้นักมานุษยวิทยาให้ความสำคัญกับการจำแนกแบบแผนพฤติกรรมมนุษย์หรือที่นักมานุษยวิทยาเรียกว่า “วัฒนธรรม” มากกว่าการจำแนกตัวกลุ่มชนเอง (Jones 2005;40,ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ 2551)
อ่านต่อที่นี่
   เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะจำแนกชาติพันธุ์ในลักษณะที่จัดหมวดหมู่ที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือจัดประเภทของกลุ่มชาติพันธุ์ในฐานข้อมูลนี้ จึงจะจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามชื่อเรียก และจากปัญหาต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น คณะทำงานจึงตัดสินใจว่า “จะใช้ชื่อเรียกชาติพันธุ์โดยสมาชิกชาติพันธุ์ของแต่ละกลุ่ม”
อ่านต่อที่นี่

 

ฐานข้อมูลอื่นๆของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จารึกในประเทศไทย
จดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย
หนังสือเก่าชาวสยาม
ภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ข่าวมานุษยวิทยา
ICH Learning Resources
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย
ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  หน้าหลัก
งานวิจัยชาติพันธุ์ในประเทศไทย
บทความชาติพันธุ์
ข่าวชาติพันธุ์
เครือข่ายชาติพันธุ์
เกี่ยวกับเรา
เมนูหลักภายในเว็บไซต์
  ข้อมูลโครงการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วยเหลือ
  กฏกติกาและมารยาท
แบบสอบถาม
คำถามที่พบบ่อย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
Tel. +66 2 8809429 | Fax. +66 2 8809332 | E-mail. webmaster@sac.or.th 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549    |   เงื่อนไขและข้อตกลง  
 
0.399 seconds