ชมศิลปะต่างยุคในเมืองเก่าอายุกว่าพันปี นาม “ศรีมโหสถ”

 |  พิพิธภัณฑ์ จดหมายเหตุ
ผู้เข้าชม : 672

ชมศิลปะต่างยุคในเมืองเก่าอายุกว่าพันปี นาม “ศรีมโหสถ”

รู้จักศรีมโหสถ

หากเดินทางออกจากตัวเมืองปราจีนบุรีราว 20 กิโลเมตรตามเส้นทางหลวงหมายเลข 319 เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 130 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3070 อีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีเมืองโบราณอยู่ทางด้านขวามือ โบราณสถานตั้งอยู่กระจาย โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานได้ทุกวัน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอศรีมหาโพธิ โบราณสถานบางส่วนเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น ต้นศรีมหาโพธิ์ รอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปทวารวดี เป็นต้น

แหล่งโบราณสถานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเมือง “ศรีมโหสถ” ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ที่สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนเกษตรกรรมมาตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 11 และอาจเก่าถึงพุทธศตวรรษที่ 6 โดยชื่อเมืองตั้งตามชาดกเรื่อง “พระมโหสถ”

ชุมชนดังกล่าวน่าจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ ที่พบตามแนวชายฝั่งทะเลเดิมในบริเวณลุ่มแม่น้ำ บางปะกงบริเวณจังหวัดชลบุรี ประมาณ 1,400 – 5,000 ปี และมีการพัฒนาเมืองต่อเนื่องมา จนถึงพุทธศตวรรษที่ 12-16

สุจิตต์ วงษ์เทศ (2551, 11) กล่าวถึงเมืองศรีมโหสถที่รับศาสนาพุทธพราหมณ์จากอินเดีย และอยู่บนเส้นทางการค้าทางทะเลกับจีน แต่มาร้างไปราวหลัง พ.ศ. 1700 เพราะเส้นทางคมนาคมเปลี่ยนแปลง อ่าวไทยตื้นเขิน ทำให้ไม่สามารถสัญจรทางน้ำได้ดังแต่ก่อน

อ่านเพิ่มเติม  https://thehumans.sac.or.th/sac/articles/17

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Share