จดหมายข่าว

ปีที่ : 22

ฉบับที่ 108 ต.ค. - พ.ย. 2563

LOCKDOWN stories

thum

thum

ปีที่ : 22

ฉบับที่ 107 ส.ค. - ก.ย. 2563

NEW NORMAL

thum

thum

ปีที่ : 22

ฉบับที่ 106 มิ.ย. - ก.ค. 2563

ทางเลือก ทางรอด ของชุมชนชาติพันธุ์ในสถานการณ์วิกฤต โควิด 19 และ ไฟป่า

thum

thum

ปีที่ : 22

ฉบับที่ 105 เม.ย. - พ.ค. 2563

คลังข้อมูลชุมชน เรียนรู้ รวบรวม จัดการ แบ่งปัน ใช้ประโยชน์

thum

thum

ปีที่ : 22

ฉบับที่ 104 ม.ค. - มี.ค. 2563

มนุษย์ในโลกดิจิทัล การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 13

thum

thum

ปีที่ : 21

ฉบับที่ 103 ต.ค. - ธ.ค. 2562

SAC Asean Film Festival 2019

thum

thum

ปีที่ : 21

ฉบับที่ 102 ก.ค. - ก.ย. 2562

มหกรรมเมือง พิพิธภัณฑ์เชียงแสน ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน

thum

thum

ปีที่ : 21

ฉบับที่ 101 เม.ย. - มิ.ย. 2562

MAN AND MAP

thum

thum

ปีที่ : 21

ฉบับที่ 100 ม.ค. - มี.ค. 2562

อาหารกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

thum

thum

ปีที่ : 20

ฉบับที่ 99 ต.ค. - ธ.ค. 2561

MEMORY MANAGEMENT

thum

thum