banner image

Subject Guide

หน้าแรก / Subject Guide / ชาติพันธุ์ / ไทเขิน

ชาติพันธุ์ / ไทเขิน

Export All

image author

รวบรวมโดย : วิภาวดี โก๊ะเค้า

โทรศัพท์ : 0610266450

เผยแพร่ 01 ต.ค. 2563

ขอบเขตของเนื้อหา

อธิบายถึงเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชาติพันธุ์ไทเขิน สถาบันศาสนา วิถีชีวิต ภาษา วรรณกรรม ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ

แหล่งข้อมูล

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

เรียงลำดับข้อมูลจากใหม่ไปเก่า | เรียงลำดับข้อมูลจากเก่าไปใหม่


image

Author

ไม่ระบุ

Imprint

ไม่ระบุ

Collection

ไม่ระบุ

Annotation

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหอสมุดคัมภีร์ใบลานล้านนา ซึ่งได้เริ่มขึ้นในปี 2013 เป็นโครงการที่รวบรวมคัมภีร์ใบลาน ด้วยระบบออนไลน์ พร้อมคัมภีร์ใบลานที่ได้รับการบันทึกเป็นระบบดิจิทัล ได้ริเริ่มและระดมการสนับสนุนในการรวบรวมและจารคัมภีร์ใบลานในพื้นที่ต่างๆ ในปัจจุบันเป็นภาคเหนือของไทย และหลวงพระบาง ประเทศลาว ศูนย์รวมคัมภีร์ใบลานของวัดสูงเม่นนับว่าเป็นศูนย์คัมภีร์ใบลานใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของไทย ซึ่งมีคัมภีร์ใบลานถึง 1,700 ต้นฉบับ คัมภีร์ใบลานทั้งหมดได้ถ่ายเป็นไมโครฟิล์ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา (PNTMP) และปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดดิจิทัลนี้ด้วย
 

อ่านต่อ...
image

Author

ไม่ระบุ

Imprint

ไม่ระบุ

Collection

ไม่ระบุ

Annotation

วบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการให้บริการข้อมูลบริการสืบค้นหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา โดยเปิดให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักวิชาการทั่วไป ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก
 

อ่านต่อ...
image

Author

ไม่ระบุ

Imprint

ไม่ระบุ

Collection

ไม่ระบุ

Annotation

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทคัดย่อ และ เอกสารฉบับเต็ม ทางด้านการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเป็นเอกสารสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้และเพื่อการวิจัย โดยไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็มได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การดาวน์โหลด บทคัดย่อ และ เอกสารฉบับเต็มของสมาชิกจะมีการบันทึกสถิติไว้ทุกครั้ง เพื่อประมวลแนวโน้มความสนใจด้านการวิจัย
 

อ่านต่อ...
image

Author

มหาวิทยาลยเชียงใหม่

Imprint

ไม่ระบุ

Collection

ไม่ระบุ

Annotation

อาจารย์ วิถี พานิชพันธ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีล้านนา เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นผู้อำนวยการสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลงานตีพิมพ์ เรื่อง ผ้าและสิ่งถักทอไท, วิถีล้านนา, จิตรกรรมเวียงต้า, หำยนต์ เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย และไทเขินแห่งเชียงตุง 

อ่านต่อ...
image

Author

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Imprint

ไม่ระบุ

Collection

ไม่ระบุ

Annotation

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุขวัฒน์ เป็นอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้วิจัยเรื่องการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขิน : การต่อรองสิทธิการเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม วิจัยเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขินและการแสดงออกถึงจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์ผ่านการปลูกฝังให้กับคนในกลุ่ม ศึกษาความสัมพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขิน กับคนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขินกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน และศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุืไทเขินและปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ใช้ระเบียบวิจัยเชิงมานุษยวิทยา
 

อ่านต่อ...

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3702 

แฟ็กซ์ 0-2434-6254 อีเมล์ library@sac.or.th
 

Facebook : ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-Sac library
Line@ : @sac-library หรือคลิกเพื่อ Add Line http://line.me/ti/p/~@SAC-Library


  

ห้องสมุด (ชั้น 8)

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 – 16:30 น.

เสาร์ : 9:00 – 16:00 น.

ห้องสมุดสุข กาย ใจ

จันทร์ - ศุกร์ : 8:00 – 18:00 น.

เสาร์ : 8:00 – 17:00 น.

หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศราชการ