banner image

บริการของห้องสมุด

บริการของห้องสมุด

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุด จะต้องสมัครเป็น สมาชิกห้องสมุดตามอัตราที่กำหนด นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีบริการทางวิชาการและบริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ และสมาชิก สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้จากตารางอัตราค่าบริการ

บริการสำหรับสมาชิก

1. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

  • 1.1 การยืม ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ทรัพยากรทุกประเภทภายในห้องสมุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต้องการยืมออก จะต้องสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด ซึ่งจะได้รับสิทธิในการยืมทรัพยากรสาร สนเทศแตกต่างกันตามประเภทสมาชิก
  • 1.2 การคืน ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนด้วยตัวเองที่จุดบริการยืม-คืนภายในห้องสมุด ในวันและเวลาทำการ หรือตู้คืนหนังสืออัตโนมัติบริเวณหน้าห้องอ่านหนังสือชุมชนซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และส่งคืน ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ห้องสมุดจะนับวันส่งคืนตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์
  • 1.3 บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan - ILL) เป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษาทั่วประเทศ สมาชิกห้องสมุดสามารถติดต่อเพื่อยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดใน เครือข่ายได้ที่จุดบริการยืม-คืน โดยจะได้รับสิทธิในการยืมคนละไม่เกิน 3 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน รวมแล้วไม่เกินสถาบันละ 20 เล่ม
  • 1.4 การจองใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สมาชิกห้องสมุดสามารถแจ้งความประสงค์ขอจองทรัพยากร สารสนเทศที่มีผู้ยืมใช้ได้ที่จุดบริการยืม-คืน หรือทำรายการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด โดยการลงชื่อเข้าระบบสมาชิก

หนังสือ

ได้แก่ หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ ที่มีเนื้อหาทางด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชาติพันธุ์วิทยา, ปรัชญาและศาสนา, ไทยศึกษา, เอเชียศึกษา, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ขนบธรรมเนียมและประเพณี, ศิลปะ, จิตรกรรม, สถาปัตยกรรม, ภาษา และวรรณ กรรม เป็นต้น

2. หนังสือพร้อมใช้

เป็นอีกหนึ่งบริการพิเศษสำหรับสมาชิกที่ต้องการยืมหนังสือ โดยสามารถส่งรายชื่อหนังสือที่ต้องการยืมมายังห้อง สมุดทางแบบฟอร์มออน์ไลน์ในเว็บไซต์ห้องสมุดโดยเลือกเมนู หนังสือพร้อมใช้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียม หนังสือที่ท่านต้องการไว้ที่เคาท์เตอร์บริการ สามารถติดต่อเพื่อรับและยืมหนังสือได้ในวันทำการถัดไป

3. บริการห้องศึกษาวิจัยแบบกลุ่ม

สมาชิกห้องสมุดที่ต้องการค้นคว้าวิจัยแบบกลุ่ม สามารถติดต่อขอจองห้องได้ที่จุดบริการยืม-คืน ทั้งนี้ห้องสมุด ได้จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่การศึกษาวิจัยที่เหมาะสม เช่น ระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตสำหรับ ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น

บริการทั่วไป

1. บริการค้นคว้าและรวบรวมบรรณานุกรม ห้องสมุดมีบริการช่วยค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจัยและรวบรวมบรรณานุกรมให้ด้วยโปรแกรม Endnote เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ศึกษาวิจัย

2. ผู้ใช้บริการสามารถแนะนำหนังสือ เพื่อให้ห้องสมุดพิจารณาจัดซื้อและนำมาให้บริการ สามารถแนะนำหนังสือ ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ทางเว็บไซต์ห้องสมุด

3. บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI) ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับข้อมูลทรัพยา กรสารสนเทศใหม่ในประเด็นวิชาการที่สนใจได้ โดยผ่านระบบแบบฟอร์มออนไลน์จากเว็บไซต์ห้องสมุด

4. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และ wifi เพื่อการค้นคว้า ห้องสมุดจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นหนังสือ และเพื่อการค้นคว้าข้อมูลไว้บริการภายในห้องสมุด หากต้องการใช้สัญญาณ wifi เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิว เตอร์ส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่จุดบริการยืม-คืน

5. บริการถ่ายเอกสาร สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งความประสงค์ขอถ่ายเอกสารด้วย ตนเองได้ที่จุดบริการยืม-คืน

6. บริการสแกนเอกสาร ห้องสมุดให้บริการสแกนเอกสารและจัดส่งทางอีเมล์ หรือบันทึกใส่อุปกรณ์บันทึกแฟ้ม ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

7. บริการสำเนาสื่อโสตทัศน์ ห้องสมุดให้บริการสำเนาสื่อโสตทัศน์เฉพาะสื่อที่ศูนย์เป็นผู้ผลิตเท่านั้น เช่น การบรร ยายทางวิชาการ การประชุมประจำปี การแสดงทางวัฒนธรรม เป็นต้น

8. บริการพิมพ์เอกสาร (Print) ห้องสมุดมีเครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) ให้บริการทั้งเครื่องพิมพ์ขาว-ดำและ เครื่องพิมพ์สี ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอพิมพ์เอกสารได้ที่จุดบริการยืม-คืน

9. กิจกรรมพิเศษ ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมเสวนาและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านและการใช้ทรัพยากรสาร สนเทศอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

detail image detail image

อัตราค่าบริการ

ประเภทบริการ ค่าบริการ หมายเหตุ
2.1 บริการค้นคว้าและรวบรวมบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote เรื่องละ 100 บาท  

2.2 ถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4

• ผู้ใช้บริการถ่ายเอกสารด้วยตนเอง

• เจ้าหน้าที่ให้บริการ

 

2.3 ถ่ายเอกสาร ขนาด เอ3

• ผู้ใช้บริการถ่ายเอกสารด้วยตนเอง

• เจ้าหน้าที่ให้บริการ

 

 

หน้าละ 1 บาท

หน้าละ 1 บาท

 

หน้าละ 2 บาท

หน้าละ 3 บาท

 

2.4 ถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด (ILL)

อัตราเดียวกับเจ้าหน้าที่ให้บริการ

• กรณีใช้บริการระหว่างห้องสมุด สมาชิกต้องกรอกคำขอตามแบบ ฟอร์มของ ILL

• กรณีห้องสมุดเครือข่าย ILL เป็นผู้ขอสำเนา ให้สำเนาทั้งเล่มได้

• กรณีสมาชิกห้องสมุดเป็นผู้ขอสำเนาให้บริการได้ภายใต้ข้อกำหนด แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

2.5 บริการยืมทางไปรษณีย์ระหว่างห้องสมุด (ILL)

คิดตามค่าบริการจัดส่งเอกสารของห้องสมุดในข้อ 2.7 และห้องสมุด อื่นที่ให้บริการร่วมกัน

 

2.6 บริการจัดส่งเอกสาร/หนังสือ

• ค่าดำเนินการของศูนย์

• ค่าจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  - เอกสารไม่เกิน 50 หน้า

  - เอกสารไม่เกิน 50 หน้า แต่ไม่เกิน 100 หน้า

  - เอกสารตั้งแต่ 100 หน้าขึ้นไป

• ค่าจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  - เอกสารไม่เกิน 50 หน้า

  - เอกสารไม่เกิน 50 หน้า แต่ไม่เกิน 100 หน้า

  - เอกสารตั้งแต่ 100 หน้าขึ้นไป

• ค่าดำเนินการและค่าจัดส่งพัสดุของห้องสมุดอื่น

 

 

100 บาทต่อครั้ง

 

15 บาท

30 บาท

50 บาท

 

55 บาท

70 บาท

85 บาท

เป็นไปตามที่ห้องสมุดสถาบันนั้นกำหนด

ครั้งละไม่เกิน 3 รายการ

2.7 บริการสแกนเอกสารและจัดส่งทางอีเมล์

• ค่าสแกนเอกสาร

• ค่าดำเนินการสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกห้องสมุด

 

 

หน้าละ 5 บาท

ครั้งละ 100 บาท

ไม่เกิน 3 รายการต่อครั้ง (บริการระหว่างห้องสมุด (ILL) ไม่คิด ค่าดำเนินการ

 

• กรณีใช้บริการระหว่างห้องสมุด สมาชิกต้องกรอกคำขอตามแบบ ฟอร์มของ ILL

• กรณีห้องสมุดเครือข่าย ILL เป็นผู้ขอสแกน ให้สแกนทั้งเล่มได้

• กรณีสมาชิกห้องสมุดเป็นผู้ขอสแกนให้บริการได้ภายใต้ข้อกำหนด แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

2.8 บริการสำเนาสื่อโสตทัศน์

• สำเนาซีดี รวมค่าแผ่น

• สำเนาดีวีดี รวมค่าแผ่น

 

แผ่นละ 60 บาท

แผ่นละ 125 บาท

 

2.9 บริการพิมพ์เอกสาร (Print)

• เอกสารขาว-ดำ

• เอกสารสี

 

หน้าละ 3 บาท

หน้าละ 20 บาท

 

3. ค่าปรับและค่าเสียหาย

ประเภท ค่าปรับและค่าเสียหาย หมายเหตุ

ค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดทุกประเภท

เล่มละ 5 บาท ต่อวัน

นับตามวันเปิดทำการของห้องสมุด

ค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศชำรุด

• ค่าซ่อมแซมตามสภาพที่ชำรุด

 

ค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือ สูญหาย

• จัดหาทรัพยากรสารสนเทศชนิดเดียวกันและอยู่ในสภาพดี หรือมี ชื่อเรื่องและผู้แต่งเดียวกัน โดยมีปีเผยแพร่เดียวกันหรือใหม่กว่า มาทดแทน

• กรณีไม่สามารถจัดหาทรัพยากรชนิดเดียวกันมาทดแทนได้ ต้อง ชดใช้เป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของมูลค่าที่ห้องสมุดจัดหามา

• หนังสือที่ไม่ปรากฏราคา ต้องชดใช้หน้าละ 2 บาท

• หนังสือเก่าที่ไม่สามารถทำสำเนาหรือหาทดแทนได้ ต้องชดใช้ หน้าละ 5 บาท

ชำระค่าดำเนินการ 100 บาททุกกรณี

บัตรสมาชิกห้องสมุดสูญหาย หรือชำรุด

ค่าออกบัตรใหม่ 50 บาท

 

หมายเหตุ ทรัพยากรสารสนเทศที่เคยแจ้งหายไว้ ยังถือเป็นสมบัติของห้องสมุด แม้ว่าผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศจะชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ตาม


ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3702 , 3704

แฟ็กซ์ 0-2434-6254 อีเมล์ library@sac.or.th
 

Facebook : ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-Sac library
Line@ : @SAC-library หรือคลิ๊กเพื่อ Add Line http://line.me/ti/p/~@SAC-Library


  

ห้องสมุด (ชั้น 8)

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 – 16:30 น.

เสาร์ : 9:00 – 16:00 น.

ห้องสมุดสุข กาย ใจ

จันทร์ - ศุกร์ : 8:00 – 18:00 น.

เสาร์ : 8:00 – 17:00 น.

หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศราชการ