banner image

ทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรที่ให้บริการ

ห้องสมุดเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ในสาขามานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib ในการจัดเก็บและสืบค้น ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรที่ต้องการผ่านอินเทอร์เน็ตได้จากทั่วโลก ทรัพยากรสารสนเทศที่เก็บรวบรวมและ ให้บริการแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

detail image detail image

สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Collections)

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวบรวมหนังสือพระราชนิพนธ์ที่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ และหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​

หนังสือ

ได้แก่ หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ ที่มีเนื้อหาทางด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชาติพันธุ์วิทยา, ปรัชญาและศาสนา, ไทยศึกษา, เอเชียศึกษา, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ขนบธรรมเนียมและประเพณี, ศิลปะ, จิตรกรรม, สถาปัตยกรรม, ภาษา และวรรณ กรรม เป็นต้น

งานวิจัยและวิทยานิพนธ์

ห้องสมุดรวบรวมงานวิจัยและวิทยานนิพนธ์ที่มีเนื้อหาด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

ให้บริการวารสารทางด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมี จุลสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ให้บริการอีกด้วย

หนังสือกลุ่มพิเศษ

ประกอบด้วยหนังสือเก่า, หนังสือที่ได้รับอภินันทนาการจากอาจารย์สมบัติ พลายน้อย และรองศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์

หนังสืออนุสรณ์ผู้วายชนม์

รวบรวมหนังสืออนุสรณ์งานศพของบุคคลสำคัญ

แผนที่

ได้แก่ แผนที่ประเทศไทยของกรมแผนที่ทหาร, แผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งชุมชนในประเทศไทย

สื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Material)

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ห้องสมุดจึงให้บริการสื่อโสตทัศน์หลากหลายรูปแบบ (format) เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และเครื่องมือในการอ่าน เช่น ดีวีดี วีดิโอซีดี ซีดีรอม เป็นต้น โดยมี เนื้อหาด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีสื่อโสตทัศน์กลุ่มพิเศษ ได้แก่ ภาพยนตร์ ชาติพันธุ์ ซึ่งมีทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งบันทึกการแสดง บรรยาย สัมมนา การประชุม ประจำปีและกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์ฯ จัดขึ้นเป็นประจำ


ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3702 

แฟ็กซ์ 0-2434-6254 อีเมล์ library@sac.or.th
 

Facebook : ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-Sac library
Line@ : @sac-library หรือคลิกเพื่อ Add Line http://line.me/ti/p/~@SAC-Library


  

ห้องสมุด (ชั้น 8)

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 – 16:30 น.

เสาร์ : 9:00 – 16:00 น.

ห้องสมุดสุข กาย ใจ

จันทร์ - ศุกร์ : 8:00 – 18:00 น.

เสาร์ : 8:00 – 17:00 น.

หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศราชการ