ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 320

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Life and Sound: เสียงภาคสนาม

การศึกษาเสียงในเชิงสังคมและวัฒนธรรม และสนับสนุนทุนสร้างสรรค์สื่อเสียงทางมานุษยวิทยา

           ตามที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเสียง หัวข้อ Life and Sound: เสียงภาคสนาม ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Life and Sound: เสียงภาคสนาม การศึกษาเสียงในเชิงสังคมและวัฒนธรรม และสนับสนุนทุนสร้างสรรค์สื่อเสียงทางมานุษยวิทยา ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 15 เมษายน 2566 นั้น

           บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ศมส. จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Life and Sound: เสียงภาคสนาม การศึกษาเสียงในเชิงสังคมและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

           1. คุณนันทณัฐ ดวงธิสาร

           2. คุณธิติพล กันตีวงศ์

           3. คุณจิรัฐ มัธยมนันทน์

           4. คุณศรสวรรค์ หอมวิเศษวงศา

           5. คุณเกษมสันต์ พรหมสุภา

           6. คุณอภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์

           7. คุณศิวพร สุกใส

           8. คุณอัญชัญ อันชัยศรี

           9. คุณภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์

           10. คุณฉมามาศ แก้วบัวดี

           11. คุณสุพีนา อินทรีย์ แอดเลอร์

           12. คุณเชาวน์มนัส ประภักดี

           13. คุณวรพจน์ อินเหลา

           14. คุณเดือนพิมล ทิพสูตร

           15. คุณ Awika Samukrsaman

           โดยผู้ประสานงานโครงการจะส่ง E-mail สำหรับยืนยันการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการไปยัง E-mail ของท่าน ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวยืนยันการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Life and Sound: เสียงภาคสนาม กลับมาทางอีเมล์  pansita@hearandfound.com  ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 หากเลยกว่านั้น ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Life and Sound: เสียงภาคสนาม และ ศมส. จะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมท่านอื่นจากรายชื่อสำรองแทน

           หมายเหตุ

           1. ผู้ประสานงานโครงการจะทำการติดต่อเพื่อให้ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอีกครั้ง ผ่านทาง E-mail ของท่าน

           2. ผู้มีรายชื่อสำรองจะได้รับการแจ้งผ่านทาง E-mail ของท่าน

           3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปานสิตา ศศิรวุฒิ E-mail: pansita@hearandfound.com

Share