เชิญชวนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ประจำปีงบประมาณ 2566

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 50

เชิญชวนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ประจำปีงบประมาณ 2566

เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ 2566

           ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) External Integrity and Transparency Assessment หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่องานกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้เข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้

           1. เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th
           2. ผ่าน URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/hh70po
           3. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR-Code) ด้านล่างนี้

สแกน QR Code เพื่อประเมินทันที

 

 

Share