ประกาศให้ทุน โครงการ Life Record: เล่าเรื่องผ่าน Clip เล่าชีวิตผ่าน Smartphone

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 542

ประกาศให้ทุน โครงการ Life Record: เล่าเรื่องผ่าน Clip เล่าชีวิตผ่าน Smartphone

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) เปิดให้ทุนสนับสนุน นิสิต นักศึกษา ในการทำงานภาคสนามโดยใช้ smartphone เป็นเครื่องมือเล่าเรื่องหรือผลิตสื่อสร้างสรรค์การทำงานภาคสนาม และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ Life Record: เล่าเรื่องผ่าน Clip เล่าชีวิตผ่าน Smartphone


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนให้นิสิตหรือนักศึกษา นำองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา หรือการทำงานภาคสนามทางมานุษยวิทยามาผลิตสื่อสร้างสรรค์โดยใช้ smartphone เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องหรือผลิตสื่อสร้างสรรค์
 2. เพื่อเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ที่ใช้ smartphone เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องหรือผลิตสื่อสร้างสรรค์การทำงานภาคสนามทางมานุษยวิทยาสู่สาธารณะ


คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและเข้าร่วมอบรม

 1. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และจะต้องไม่ อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา
 2. กำลังดำเนินโครงการวิจัย และ/ หรือทำงานภาคสนาม ที่มีความสนใจใช้อุปกรณ์ Smartphone เป็นเครื่องมือทำงานภาคสนาม
 3. มีประสบการณ์ด้านเทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อสื่อสร้างสรรค์จาก Smartphoneเบื้องต้น
 4. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Life Record: เล่าเรื่องผ่าน Clip เล่าชีวิตผ่าน Smartphone ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566


ผลลัพธ์

 1. สื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบวิดีโอ (นามสกุล MP4) ความยาวไม่เกิน 5 - 7 นาที คุณภาพ Full HD
 2. ข้อมูลผลงานโดยสังเขป ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ประกอบด้วย ชื่อผลงาน รายชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน และคำอธิบายผลงาน
 3. Reflection บทสะท้อนการเรียนรู้


คำอธิบายขอบเขตเนื้อหาของผลงาน

           ผลงาน หรือ สื่อสร้างสรรค์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของชีวิตคนในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสิ่งแวดล้อม วัตถุ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการแสดงออก การอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมเทคโนโลยี ความหลากหลาย การสร้างความหมาย การสื่อความหมาย สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม หรือ สิ่งที่กำลังจะหายไป เป็นต้น


จำนวนทุน

           10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (1 ทุน มีสมาชิกไม่เกิน 2 คน)


การทำสัญญารับทุน

           ผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนต้องลงนามในสัญญาเพื่อรับทุนจำนวน 2 งวด

           งวดที่ 1 จำนวน 5,000 บาท ภายหลังจากส่ง Proposal ให้แก่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

           งวดที่ 2 จำนวน 5,000 บาท ภายหลังจากส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ ให้แก่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


ระยะเวลาการรับสมัคร

           วันที่ 3 – 31 มีนาคม 2566


ประกาศผลผู้ได้รับทุน

           วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566


กำหนดส่งผลงาน

           วันที่ 20 มิถุนายน 2566


รายละเอียดการรับสมัคร

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล
 2. โครงร่างการจัดทำสื่อสร้างสรรค์
 3. ตัวอย่างผลงาน (แนบเป็นลิงค์ผลงาน)
 • ผู้สมัครจะต้องแนบตัวอย่างผลงานที่สร้างสรรค์จาก Smartphone อย่างน้อย 1 ชิ้น
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมีสมาชิก 2 คน แนบตัวอย่างผลงานที่สร้างสรรค์จาก Smartphone อย่างน้อย 2 ชิ้น


กรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่

           https://forms.gle/Lkdzdq8AXM3PNZBz7 (Google Form)


อบรมเชิงปฏิบัติการ

           วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยวิทยากร 2 คน คือ นายอภินันท์ ธรรมเสนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารสังคมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และ นายยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์ นักวิชาการอิสระ โดยกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว

หมายเหตุ : ผลงานของผู้รับทุนจะเผยแพร่ในแพลตฟอร์มของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ภายหลังจากการประชุมวิชาการ “มานุษยวิทยา 66” ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 และจะมีการคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ “มานุษยวิทยา 66” ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566


สถานที่จัดอบรม

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อผู้ประสานงาน

นายภานรินทร์ น้ำเพชร

Email: phanarin.n@sac.or.th

โทร. 02-880-9429 ต่อ 3835  หรือ 084-725-4402


คำอธิบายท้ายประกาศ

           สื่อสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุน (ทุน) จะต้องอยู่ในรูปแบบของ Video (MP4) ความยาวไม่เกิน 5 - 7 นาที ความละเอียด Full HD โดยจะต้องใช้ Smartphone เป็นอุปกรณ์หลัก ในการถ่ายทำและตัดต่อ ไม่จำกัดรูปแบบ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการตัดต่อ และเทคนิคการนำเสนอเรื่องราว โดยสามารถใช้อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์เพิ่มเติมได้ อาทิ Grip Tight , Microphone

 

Share