ศมส. เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .....

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 101

ศมส. เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .....

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้จัดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... (ระยะที่ 2) หลังจากที่ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามกระบวนการจะต้องดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานข้างต้นต่อประชาชน

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงขอเปิดเผยรายงานการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมาย ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิธีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ต่อสาธารณะ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

 

ดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ดาวน์โหลดการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

ดาวน์โหลดตารางเปรียบเทียบการปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติ


ฝ่ายสื่อสารสังคมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Share