ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 246

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

           ตามที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ได้เปิดรับสมัครนักวิจัยในโครงการวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพทางวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมชุมชนเพื่อความ ประจำปีงบประมาณ 2565 และมีการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นายธนพล เลิศเกียรติดำรง
  2. นายนิฌามิล หะยีซะ
  3. นางสาวสิริภัทร นาคนาม
  4. นางสาวสุภาพร กมลฉ่ำ

           ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ห้องประชุม 201 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

           ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเอกสารมาพร้อมรายงานตัว ดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript และ ปริญญาบัตร)
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ขอให้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย)
  4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  5. หนังสือรับรองจากอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 1 คน

ติดต่อสอบถาม โทร 02 8809429 ต่อ 3807 อีเมล์ narupon.d@sac.or.th

Share