ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 341

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่

ประกาศรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่

เพื่อรับทุนในโครงการวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพทางวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

หลักการเหตุผล

           การสร้างนักวิจัยทางมานุษยวิทยาถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากปัจจุบัน สังคมไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อน ภายใต้อิทธิพลของการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ การแพร่หลายของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การเคลื่อนย้ายของผู้คนข้ามเขตแดนในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ เงื่อนไขเหล่านี้จำเป็นที่ต้องอาศัยแนวคิดใหม่ๆ ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เล็งเห็นว่านักศึกษาที่จบทางมานุษยวิทยาควรได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะการทำวิจัย โดยเฉพาะการฝึกเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับศักยภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค สภาพปัญหาและเงื่อนไขในการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาองค์ประกอบและแนวทางที่เหมาะสม สำหรับสนับสนุนให้ชุมชนมีวิธีคิดและวิธีการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็งและความยั่งยืน บนรากฐานของภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขามานุษยวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสนใจในการทำงานวิจัยภาคสนามและเก็บข้อมูลชุมชน
 3. มีทักษะในการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพและชาติพันธุ์วรรณา
 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
 5. สามารถทำงานวิจัยเต็มเวลาในพื้นที่ชุมชนได้

 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ศึกษาค้นคว้าและทบทวนแนวคิดทฤษฎีในประเด็นทักษะวัฒนธรรม ความยืดหยุ่นทางวัฒนธรรม การอยู่รอดทางวัฒนธรรม สิทธิวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน ความเป็นพลเมือง การลดความขัดแย้ง และผลกระทบจาการพัฒนาของรัฐ (ประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมาย)
 2. ศึกษาเก็บข้อมูลในชุมชนในประเทศเพื่อวิเคราะห์และถอดบทเรียนการทำงานวัฒนธรรม
 3. ศึกษาค้นคว้าตัวอย่างชุมชนต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม
 4. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับเครือข่ายชุมชนและเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัด
 5. รายงานผลการศึกษาวิจัยต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง

 

ระยะเวลารับสมัคร 20-31 ตุลาคม 2564

วันรายงานตัวและทดสอบทักษะการเขียน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 9.30-15.00 น.)

วิธีการและขั้นตอนการคัดเลือก

 1. พิจารณาจากผลงานวิชาการและความสนใจของผู้สมัคร 
 2. การทดสอบทักษะการสรุปความและเรียบเรียงเนื้อหาบทความให้กระชับได้ใจความ
 3. อาจมีการสัมภาษณ์รายบุคคลเพื่อประเมินความพร้อม ทัศนคติ และศักยภาพในการทำงาน

 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาให้ทำสัญญารับทุนวิจัยตามจำนวนเงินและเงื่อนไขที่ศูนย์ฯ กำหนด

 

หลักฐานการสมัคร

 1. หลักฐานการศึกษา (transcript)
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ประวัติและประสบการณ์ทำงานด้านวิชาการ
 4. ตัวอย่างผลงานวิชาการ 1 เรื่อง เช่น บทความที่ตีพิมพ์
 5. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว

 

ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ E-mail: narupon.d@sac.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 880 9429 ต่อ 3807 (ในวัน และเวลาราชการ)

 

Share