"ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์"

ประชุมวิชาการ "ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

กิจกรรม | สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ
หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
19 สิงหาคม 2565 - 20 สิงหาคม 2565
08:30 - 17:00 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค) เชิญร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

โครงการวิจัย เรื่อง "ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2565

เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 

08.00-08.45 น. ลงทะเบียน

08.45-09.00 น. ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวเปิดงาน

09.00-09.45 น. "แสงสว่างในความมืด: จดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย"

                      นำเสนอโดย อ.สุวัสดี โภชน์พันธุ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                      ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.45-10.30 น. "ภูมิวิทยา: ความรู้ว่าด้วยโลกภูมิสัณฐาน ดิน หิน และแร่ในสังคมไทย"

                       นำเสนอโดย กฤชกร กอกเผือก นักวิจัยอิสระ

                        ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-11.30 น. "วิทยาศาสตร์ของกองทัพบกสยาม: กรณีศึกษาวารสารยุทธโกษ กับ เสวนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์"

                       นำเสนอโดย สถาปนา เชิงจอหอ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                       ร่วมสนทนาโดย ดร.ธิบดี บัวคำศรี ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.30 - 12.15 น. "วารสารนาวิกศาสตร์ กับความรู้วิทยาศาสตร์ในกองทัพเรือสยาม พ.ศ. 2460-2560"

                        นำเสนอโดย พรนภา ทัดดอกไม้ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                        ร่วมสนทนาโดย ดร.ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.15-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.30 น. ปาฐกถา "สถานการณ์ปัจจุบันและภาพอนาคตของวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

                      โดย ศ.ดร.โสรัจจ์ หงส์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30-15.15 น. "แถลงการณ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของสยามสมาคม"

                      นำเสนอโดย อ.ชนิดา พรหมพยัคฆ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                      ร่วมสนทนาโดย ดร.คริส เบเกอร์ บรรณาธิการกิตติมศักดิ์ The Journal of the Siam Society

15.15-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.30-16.15 น. "สัตวาภิธาร: ว่าด้วยการจัดจำแนกประเภทสัตว์ในสยาม"

                       นำเสนอโดย พีรณัฐ เปี่ยมศักดิ์สันติ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                       ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร.เก่งกิจ กิตติเรียงลาภ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.15-17.00 น. "พรรณพฤกษา: ว่าด้วยความรู้เรื่องพืชในสังคมสยาม"

                      นำเสนอโดย อ.ทิวาพร ใจก้อน ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                      ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร.เก่งกิจ กิตติเรียงลาภ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

08.00-08.45 น. ลงทะเบียน

08.45-09.45 น. ปาฐกถา "Localizing Sciences in Siam: Toward Multiple Histories of Scientific Assemblage"

                      โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

09.45-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.00-10.45 น. "หมอกธุมเกตุและ PM 2.5: ภูมิอากาศวิทยาและสภาวะแวดล้อมในสังคมไทย"

                       นำเสนอโดย ผศ.ดร.ชาติชาย มุกสง ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                        ร่วมสนทนาโดย ดร.ธิบดี บัวคำศรี ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.45-11.15 น. "สยามไซไฟ: นิยายวิทยาศาสตร์และจินตนาการถึงโลกวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

                       นำเสนอโดย ภัทรนิษฐ์ เกียรติธนวิชญ์ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                       ร่วมสนทนาโดย ดร.ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.15 - 12.00 น. "สำนักวิทยาศาสตร์แห่งราชบัณฑิตยสภากับการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสยาม"

                        นำเสนอโดย อ.ดารุณี สมศรี ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                       ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.45 น. "วารสารวิทยาศาสตร์: การทำให้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เป็นวิชาชีพในประเทศไทยยุคสงครามเย็น"

                      นำเสนอโดย สิกขา สองคำชุม นิสิตปริญญาเอก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                      ร่วมสนทนาโดย ผศ.ดร.วิลลา วิลัยทอง ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.45-14.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.00-16.00 น. เสวนา "ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

                      ร่วมเสวนา โดย รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย์ นักวิชาการอิสระ

                                          ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

                                          ผศ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

กำหนดการ
Share