จากนาครกฤตาคมและปาราราตอน สู่นูษานตระ

รับชมวิดีโอย้อนหลัง

เสวนาวิชาการสาธารณะ “จากนาครกฤตาคมและปาราราตอน สู่นูษานตระ: อินโดนีเซียกับการหวนหาอดีตอันรุ่งโรจน์”

กิจกรรม | สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ
รับชมวิดีโอย้อนหลัง
31 พฤษภาคม 2565
13:00 - 16:30 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญผู้สนใจร่วมเสวนาวิชาการสาธารณะ

“จากนาครกฤตาคมและปาราราตอน สู่นูษานตระ: อินโดนีเซียกับการหวนหาอดีตอันรุ่งโรจน์”

(From Nagarakretagama and the Pararaton to Nusantara: Indonesia’s Search for its Glorious Past)

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

และถ่ายทอดสดทาง Facebook Fan page: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

----------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ

12.30 - 13.00 น.               ลงทะเบียน

13.00 น.

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับ

13.20 น.

บรรยายพิเศษเรื่อง “ประวัติศาสตร์กับการเมือง เรื่องชื่อประเทศ และนามเมืองหลวง อันเป็นมรดกจากสมัยจักรวรรดินิยม”

โดย ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

14.00 น.

การแสดงดนตรี “กาเมลันชวา”

โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร และวงดนตรีการาวิตันประสานมิตร สาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร

14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 น.

เสวนาทางวิชาการ: “จากนาครกฤตาคมและปาราราตอน สู่นูษานตระ: อินโดนีเซียกับการหวนหาอดีตอันรุ่งโรจน์”

       ดร.ตรงใจ หุตางกูร

       นางสาวกัญญานาฏ ศิริปัญญา

       นายสุนิติ จุฑามาศ

  • ความสำคัญของโบราณวรรณกรรมแห่งชวา:
  • (พรรณนาภูมิสถานแห่งอาณาจักรมัชปาหิต) และ “ปาราราตอน” (ตำนานวงศ์สิงหสาหรี-มัชปาหิต)
  • ประสบการณ์จากการแปลเอกสารโบราณข้ามวัฒนธรรม
  • จากทวีปานตระ (Dvīpāntara) สู่นูษานตระ (Nūṣāntara)
  • นูษานตระ ในบริบทของ “นาครกฤตาคม” และ “ปาราราตอน”
  • ประเด็นที่น่าสนใจและวรรณคดีเปรียบเทียบ
  • จากจาการ์ตาบนเกาะชวา สู่นูษานตระบนเกาะบอร์เนียว
  • วรรณกรรมส่องทางแก่ประวัติศาสตร์

16.30 น.

แลกเปลี่ยน – ซักถาม (10 นาที)    

กำหนดการ
Share