ความลื่นไหลของวัตถุในงานโบราณคดีและมุมมอง Material Culture

บรรยายวิชาการออนไลน์สาธารณะ หัวข้อ "ความลื่นไหลของวัตถุในงานโบราณคดีและมุมมอง Material Culture"

กิจกรรม | บรรยายวิชาการสาธารณะ
ผ่านระบบออนไลน์
19 มกราคม 2565
13:00 - 15:00 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญฟังบรรยายวิชาการออนไลน์สาธารณะ

Posthuman Anthropology Series หัวข้อ "ความลื่นไหลของวัตถุในงานโบราณคดีและมุมมอง Material Culture"

ชวนพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุทางวัฒนธรรมผ่านมุมมองโบราณคดี แนวคิด การเปลี่ยนแปลงของมุมมองทางโบราณคดีที่มีต่อวัตถุทางวัฒนธรรม และแนวทางการนำมาใช้ในงานโบราณคดี รวมไปถึงการเลื่อนไหลของความหมายของโบราณวัตถุในโลกปัจจุบัน

จากโบราณวัตถุ (artefacts) โบราณสถาน หรือภูมิทัศน์ทางโบราณคดี (archaeological landscape) มนุษย์ในอดีตใช้โลกแห่งวัตถุเพื่อเป็นสื่อกลางแสดงถึงความคิด ตัวตน และการกระทำ รวมถึงมิติด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สัญลักษณ์ และความเชื่อ และในขณะเดียวกันมนุษย์ไม่ได้เป็นฝ่ายเดียวที่ให้ความหมายกับวัตถุ แต่วัตถุก็ถูกมองในฐานะผู้กระทำที่มีอิทธิพลย้อนกลับไปหามนุษย์ได้เช่นเดียวกัน และยังสามารถเปลี่ยนแปลงความหมายเมื่อเวลาผ่านไป

การสร้างอดีตของโบราณคดีส่วนหนึ่งจึงตั้งอยู่บนการมองหา พัฒนา และทดลองแนวทาง และวิธีการศึกษาเพื่อแปลความวัตถุทางวัฒนธรรม ( Material Culture) หรือก็คือวัตถุที่หลงเหลือและเป็นตัวแทนของกิจกรรมของมนุษย์ และปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาและสถานที่ต่างๆ อาจจะนำไปสู่การทำความเข้าใจบทบาทของวัตถุในโลกของมนุษย์ในอดีต และปัจจุบัน

วิทยากร 

อ.ดร. ภีร์ เวณุนันทน์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

 

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565

เวลา 13.00-15.00 น.

ถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

กำหนดการ
Share