| |  Log in  |

ตำรายาแก้พิษต่างๆ

รหัสเอกสาร
NPH001-030 
ชื่อเรื่อง
ตำรายาแก้พิษต่างๆ
เนื้อเรื่อง
ตำรายาแก้พิษต่างๆ เช่น แก้เลือด แก้พิษงู แมลงต่าง ๆ

ทะเบียนของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ คือ (23) สบ. 23.1.4/30
นายทองอ่อน สิทธิไกรพงษ์ได้มอบให้หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติเก็บรักษา 
หัวเรื่อง
ตำราเวชศาสตร์
ตัวอักษร
ไทยน้อย
ภาษา
ไทย

อ่านเพิ่มเติม

เส้นตัวอักษร
จาร
คำประพันธ์
ร้อยแก้ว
จำนวนหน้า
21 หน้า
ขนาด
4.5 x 27.5 x 0.9 เซนติเมตร
สิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซ่อน

ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลงใดๆ