บทความ (43)


รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ วัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 30-31 สิงหาคม 2560

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม ที่ผ่านมา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ประกอบด้วย ดอกรัก พยัคศรี (นักวิชาการฐานข้อมูล) สมศักดิ์ แก้วนุช (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) นิสา เชยกลิ่น (เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล) และศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์ (เจ้าหน้าโสตทัศน์) เข้าไปทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ เป็นครั้งที่ 4

Tags : ราชบุรี , วัดคงคาราม , พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม , การสำรวจ , การทำสำเนาดิจิทัล , เอกสารโบราณ , ใบลาน , อักษรมอญ

การจัดการข้อมูลเอกสารโบราณในรูปแบบดิจิทัล

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
การจัดการเอกสารโบราณในรูปแบบดิจิทัลนั้น ถือเป็นการสงวนรักษาเอกสารโบราณในรูปแบบหนึ่ง เพราะหากเอกสารโบราณฉบับนั้นชำรุดหรือสูญหาย ความรู้ที่ถูกบรรจุไว้ซึ่งมีคุณค่าจนไม่สามารถประเมินค่าได้ก็จะสูญหายไปด้วย แต่ถ้ามีการทำสำเนาเอกสารโบราณไว้แล้ว อย่างน้อยๆ ความรู้นั้นก็ยังจะคงอยู่ เพียงแต่ถูกแปลงสภาพจากวัตถุเป็นรูปแบบดิจิทัล

Tags : การจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล , เอกสารโบราณ

คาถาหัวใจต่างๆ

ผู้ปริวรรต : นิสา เชยกลิ่น
คาถาหัวใจ หรือ หัวใจพระคาถา เป็นบทย่อของพระคาถาซึ่งถอดออกมาเป็นคำสั้นๆ เพื่อให้จดจำได้รวดเร็วแต่ยังคงความหมายและความศักดิ์สิทธิ์ไว้เช่นเดิม คาถาหัวใจที่ปรากฏในสมุดไทย อาทิ หัวใจพระมหาชนก หัวใจพระเพชร หัวใจพระสุวรรณสาม หัวใจตรีนิสิงเห หัวใจพระเตมีย์ หัวใจงู หัวใจคน เป็นต้น นอกจากคาถาที่กล่าวถึงไปแล้วนั้น ยังมีคาถาหัวใจที่กล่าวถึงนอกเหนือจากคาถาหัวใจ ๑๐๘ อีกด้วย เช่น หัวใจนภา หัวใจมงคล เป็นต้น<br />
การตั้งพิธีตีแถลงหรือแสลงก็ได้ ผู้ปริวรรตเข้าใจว่าเป็นพิธีที่ตั้งขึ้นเพื่อปัดพิษร้าย คุณไสยต่างๆ ให้ออกจากจากร่างกายของคน และโองการมหาเถรตำแย

Tags : NPT004-054 , ตำราไสยศาสตร์ , ตำราเวชศาสตร์ , คาถา , หัวใจต่างๆ , ตำรายา , มนต์คาถา , คาถาหัวใจ , หัวใจพระคาถา , โองการมหาเถรตำแย , วัดลำพยา , วัดลำพญา , นครปฐม

รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ ณ วัดเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
การสำรวจและทำทะเบียนเอกสารโบราณ ณ วัดเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานคลังข้อมูลไปเก็บข้อมูลเรื่องประเพณีล้างเท้าพระในวันออกพรรษาของชาวมอญที่วัดแห่งนี้ ทำให้ทราบว่าที่นี่ได้เก็บรักษาเอกสารโบราณเอาไว้จำนวนหนึ่งโดยเป็นสมบัติเดิมของวัด จึงได้วางแผนมาสำรวจและทำทะเบียนเอกสารโบราณ

Tags : สมุทรสาคร , วัดเจ็ดริ้ว , เอกสารโบราณ , อักษรมอญ , สมุดไทย , ใบลาน , การสำรวจ , การทำสำเนาดิจิทัล

อานิสงส์สังขยาธรรม

ผู้ปริวรรต : ดอกรัก พยัคศรี
เนื้อเรื่องของ อานิสงส์สังขยาธรรม ในช่วงที่เขียนด้วยอักษรขอมหวัดนั้น กล่าวถึงเรื่อง “พรหมชาลสูตร” พรหมชาลสูตรเป็นพระสูตรแรกในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่บรรดาพระสาวกที่พระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทา<br />
ส่วนเนื้อเรื่องในช่วงที่เขียนด้วยอักษรขอมไทยบรรจง กล่าวถึงเรื่อง อานิสงส์สังขยาธรรม หรืออานิสงส์การสังคายนาพระไตรปิฎก โดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธานแก่พระอริยะสงฆ์ทั้ง 500 จัดตั้งการสังคายนา

Tags : NPT004-089 , พรหมชาลสูตร , อานิสงส์ , สังคายนา , พระไตรปิฎก

รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ วัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 28-30 มีนาคม 2560

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม ที่ผ่านมา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ประกอบด้วย ดอกรัก พยัคศรี (นักวิชาการฐานข้อมูล) สมศักดิ์ แก้วนุช (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) นิสา เชยกลิ่น (เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล) และศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์ (เจ้าหน้าโสตทัศน์) เข้าไปทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ เป็นครั้งที่ 3

Tags : ราชบุรี , วัดคงคาราม , พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม , การสำรวจ , การทำสำเนาดิจิทัล , เอกสารโบราณ , ใบลาน , อักษรมอญ

ตำรายาและครรภ์ทรักษา ฉบับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา

ผู้ปริวรรต : นิสา เชยกลิ่น
กล่าวถึง โรค อาการเจ็บป่วย และสูตรยาสำหรับรักษาโรคนั้นๆ อาทิ ยารักษาฝี ยาแก้ตะคริว ยาแก้ขัดเบา ยาแก้กาฬ ยาอาจารย์อัมวัดตะหลุก ยาทิพย์ไสยาสน์ ยาดองแก้เลือดหญิงอยู่ไฟไม่ได้ ยาบำรุงโลหิต ยาไฟประลัยกัลป์ ยาประจุไข้เหนือ ยาพินทุกาฬ ยามหานิลแท่งทอง ยาเนาวโกฐ และยาครรภ์ทรักษา ฯลฯ

Tags : NPT004-043 , วัดลำพยา , วัดลำพญา , นครปฐม , สมุดไทย , เอกสารโบราณ , สมุนไพร , รักษาโรค , ยันต์บด , คาถาลงลูกหิน , คาถาลงแม่หิน , ยาบดทิพย์ไสยาสน์ , ยาเลือดสำหรับสตรี , ยาเลือด , ยาบำรุงเลือด , ครรภ์ทรักษา , ยามหานิลแท่งทอง , ยาแก้สันนิบาต , ยารักษาฝี , ยาแก้ขัดเบา , ยาแก้กาฬ , ยาเนาวโกฐ , ยาอาจารย์อัมวัดตะหลุก , ยาทิพย์ไสยาสน์ , ยาดองแก้เลือดหญิงอยู่ไฟไม่ได้ , ยาไฟประลัยกัลป์ , ยาประจุไข้เหนือ , ยามหานิลแท่งทอง

รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ ณ วัดคงคาราม จ.ราชบุรี วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ เข้าไปทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2

Tags : ราชบุรี , วัดคงคาราม , พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม , การสำรวจ , การทำสำเนาดิจิทัล , เอกสารโบราณ , ใบลาน , อักษรมอญ