บทความ (40)


รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ ณ วัดเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
การสำรวจและทำทะเบียนเอกสารโบราณ ณ วัดเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานคลังข้อมูลไปเก็บข้อมูลเรื่องประเพณีล้างเท้าพระในวันออกพรรษาของชาวมอญที่วัดแห่งนี้ ทำให้ทราบว่าที่นี่ได้เก็บรักษาเอกสารโบราณเอาไว้จำนวนหนึ่งโดยเป็นสมบัติเดิมของวัด จึงได้วางแผนมาสำรวจและทำทะเบียนเอกสารโบราณ

Tags : สมุทรสาคร , วัดเจ็ดริ้ว , เอกสารโบราณ , อักษรมอญ , สมุดไทย , ใบลาน , การสำรวจ , การทำสำเนาดิจิทัล

อานิสงส์สังขยาธรรม

ผู้ปริวรรต : ดอกรัก พยัคศรี
เนื้อเรื่องของ อานิสงส์สังขยาธรรม ในช่วงที่เขียนด้วยอักษรขอมหวัดนั้น กล่าวถึงเรื่อง “พรหมชาลสูตร” พรหมชาลสูตรเป็นพระสูตรแรกในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่บรรดาพระสาวกที่พระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทา
ส่วนเนื้อเรื่องในช่วงที่เขียนด้วยอักษรขอมไทยบรรจง กล่าวถึงเรื่อง อานิสงส์สังขยาธรรม หรืออานิสงส์การสังคายนาพระไตรปิฎก โดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธานแก่พระอริยะสงฆ์ทั้ง 500 จัดตั้งการสังคายนา

Tags : พรหมชาลสูตร , อานิสงส์ , สังคายนา , พระไตรปิฎก

รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ วัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 28-30 มีนาคม 2560

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม ที่ผ่านมา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ประกอบด้วย ดอกรัก พยัคศรี (นักวิชาการฐานข้อมูล) สมศักดิ์ แก้วนุช (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) นิสา เชยกลิ่น (เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล) และศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์ (เจ้าหน้าโสตทัศน์) เข้าไปทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ เป็นครั้งที่ 3

Tags : ราชบุรี , วัดคงคาราม , พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม , การสำรวจ , การทำสำเนาดิจิทัล , เอกสารโบราณ , ใบลาน , อักษรมอญ

ตำรายาและครรภ์ทรักษา ฉบับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา

ผู้ปริวรรต : นิสา เชยกลิ่น
กล่าวถึง โรค อาการเจ็บป่วย และสูตรยาสำหรับรักษาโรคนั้นๆ อาทิ ยารักษาฝี ยาแก้ตะคริว ยาแก้ขัดเบา ยาแก้กาฬ ยาอาจารย์อัมวัดตะหลุก ยาทิพย์ไสยาสน์ ยาดองแก้เลือดหญิงอยู่ไฟไม่ได้ ยาบำรุงโลหิต ยาไฟประลัยกัลป์ ยาประจุไข้เหนือ ยาพินทุกาฬ ยามหานิลแท่งทอง ยาเนาวโกฐ และยาครรภ์ทรักษา ฯลฯ

Tags : วัดลำพยา , วัดลำพญา , นครปฐม , สมุดไทย , เอกสารโบราณ , สมุนไพร , รักษาโรค , ยันต์บด , คาถาลงลูกหิน , คาถาลงแม่หิน , ยาบดทิพย์ไสยาสน์ , ยาเลือดสำหรับสตรี , ยาเลือด , ยาบำรุงเลือด , ครรภ์ทรักษา , ยามหานิลแท่งทอง , ยาแก้สันนิบาต , ยารักษาฝี , ยาแก้ขัดเบา , ยาแก้กาฬ , ยาเนาวโกฐ , ยาอาจารย์อัมวัดตะหลุก , ยาทิพย์ไสยาสน์ , ยาดองแก้เลือดหญิงอยู่ไฟไม่ได้ , ยาไฟประลัยกัลป์ , ยาประจุไข้เหนือ , ยามหานิลแท่งทอง

รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ ณ วัดคงคาราม จ.ราชบุรี วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ เข้าไปทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2

Tags : ราชบุรี , วัดคงคาราม , พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม , การสำรวจ , การทำสำเนาดิจิทัล , เอกสารโบราณ , ใบลาน , อักษรมอญ

ตำราไสยศาสตร์และตำรายา ฉบับวัดบางช้างเหนือ

ผู้ปริวรรต : ชัยวัฒน์ ศิริซุ้มสุวรรณ
สมุดไทยเริ่มด้วยสูตรยาและภาพยันต์ต่างๆ ได้แก่ ยันต์กาสัก ยันต์ลงบุหรี่ ยันต์ลงใบรัก ยันต์ทำเสน่ห์ต่างๆ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงคาถาที่เกี่ยวกับด้านการทำเสน่ห์ เช่น คาถามนต์พระพาย คาถาช้างประสมโขลง คาถาขุนแผน คาถาเสกสีผึ้ง เป็นต้น

Tags : ตำรายา , สมุนไพร , รักษาโรค , ยาทิพย์ , ยามหานิล , ยาแก้ไข้จับสั่น , ตำราไสยศาสตร์ , คาถา , ยันต์ , ทำเสน่ห์ , คาถาขุนแผน

รายงานการทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ ณ วัดคงคาราม จ.ราชบุรี วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น
ปลายสมัยรัชกาลที่ 2 พระยามหาโยธา (เจ่ง คชเสนี) ขุนนางไทยเชื้อสายมอญได้นิมนต์พระราชาคณะฝ่ายรามัญนิกายมาเป็นเจ้าอาวาส วัดคงคารามเจริญรุ่งเรืองถึงขั้นสูงสุดในสมัยรัชกาลที่ 4 พระครูรามัญญาธิบดี เจ้าอาวาสเป็นที่เคารพนับถือมาก กิจกรรมต่างๆ ของวัดได้รับการอุปถัมภ์โดยเจ้าจอมมารดากลิ่นในรัชกาลที่ 4 และทูลเกล้าฯ ถวายให้เป็นพระอารามหลวง ซึ่งได้รับพระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดคงคาราม"

Tags : ราชบุรี , วัดคงคาราม , พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม , การสำรวจ , การทำสำเนาดิจิทัล , เอกสารโบราณ , ใบลาน , อักษรมอญ

กลวิธีการเขียน คติความเชื่อและโลกทัศน์ในตำรายาจากจารึกและเอกสารโบราณ

ผู้เขียน : ดอกรัก พยัคศรี
“ตำรายาพื้นบ้าน” เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาเรื่องการแพทย์พื้นบ้านของคนไทยในอดีตที่ถูกบันทึกไว้ในเอกสารโบราณทั้งในจารึก สมุดไทย ใบลาน ฯลฯ และยังหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน ตำรายาพื้นบ้านมีรูปแบบ กลวิธีการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากเอกสารในหมวดอื่นๆ นอกจากนี้ยังแฝงถึงคติความเชื่อ และโลกทัศน์ของคนไทยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์แผนไทย

Tags : กลวิธีการเขียน , คติความเชื่อ , โลกทัศน์ , ตำรายา , จารึก , เอกสารโบราณ