พระมหาชนก

mahajanaka

หนังสือของแผ่นดิน ชุดสุดยอดประทับใจ เรื่อง พระมหาชนก ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นจาก มหาชนกชาดกในนิบาตชาดก ในคัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นชาดกลำดับที่ ๒ ในทศชาติ หรือสิบพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บารมีสำคัญที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญในพระชาตินี้ คือ วิริยะบารมี หมายถึง กล้าหาญ บากบั่นและมีความเพียร

ในพระราชนิพนธ์ทรงตัดบางตอน และทรงเพิ่มเนื้อหา รวมทั้งทรงเปลี่ยนตอนท้ายของเรื่องให้ต่างไป โดยทรง “ตีความ” ใหม่ ให้สอดคล้องกับยุคสมัย คือ พระมหาชนกมิได้เสด็จออกผนวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรม แต่ทรงดำริจะสร้างความเจริญแก่เมืองมิถิลาเสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประชาชนยังขาดปัญญา แต่กอปรด้วยอวิชชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก เป็น ๒ ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การที่ทรงพระราชนิพนธ์เป็น ๒ ภาษา ทำให้พระราชนิพนธ์ของพระองค์เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้อ่านทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาในเชิงเปรียบเทียบด้วย ซึ่งเป็นไปตามกระแสพระราชดำริที่พระราชทานแก่ผู้จัดพิมพ์หนังสือ

พระราชนิพนธ์เรื่องนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางวรรณศิลป์ที่ทรงโปรดปรานมากเรื่องหนึ่ง เป็นหนังสือที่พระองค์ “รัก” ดังพระราชดำรัสแก่คณะศิลปินและคณะสื่อมวลชน ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ ว่า

“หนังสือเล่มนี้รับรองได้ว่าเป็นหนังสือที่ไม่มีที่เทียม ต้องอวดเสียหน่อยว่าไม่มีที่เทียม ท่านผู้ที่เป็นศิลปิน ผู้ที่เป็นกรรมการและผู้ที่สนับสนุน ย่อมจะทราบดีว่างานที่เราทำนั้นคุ้มแค่ไหน… ต้องขอบใจท่านทั้งหลายทุกคนที่มาชุมนุมกันในที่นี้ เพื่อที่จะรับรู้ว่าหนังสือนี้มีขึ้นแล้ว ที่ต้องขอบใจเพราะว่า หนังสือนี้เป็นที่รักของข้าพเจ้าเอง เป็นสิ่งที่เห็นว่ามีความสำคัญ… เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน และเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งไทยและเทศ…”

Comments are closed.