17 เมษายน 2518

กรุงพนมเปญแตก

เขมรแดงโค่นลอน นอล สำเร็จ กรุงพนมเปญแตก สีหนุขึ้นเป็นประมุขรัฐในระยะเวลาสั้นๆ เริ่มต้นปีที่ศูนย์ (Year Zero) เขียว สัมพัน ขึ้นเป็นประมุขของรัฐ พอล พต เป็นนายกรัฐมนตรี