ลงชื่อเข้าใช้งาน
ยินดีต้อนรับ XXX

ห้องพระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  ดำเนินการและสนับสนุน การศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านสังคม-วัฒนธรรม โดยเน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังสร้างและขับเคลื่อนเครือข่ายการวิจัยและการพัฒนาข้อมูล บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ รวมทั้งยังเป็นแหล่งค้นคว้าและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวข้องสู่สาธารณะ

ชมนิทรรศการ

ห้องพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผา นับเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญอันแสดงถึงวิวัฒนาการของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมชุมชนในอดีตและเมืองโบราณในประเทศไทย

ชมนิทรรศการ

นิทรรศการ 10 คนทำพิพิธภัณฑ์ บันทึกประสบการณ์และการทำงาน

ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 10 ปี ที่ผ่านมาแนวคิดสำคัญประการหนึ่งในการทำงานของศูนย์ฯ คือ การเปิดพื้นที่ให้คนทำพิพิธภัณฑ์มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์

ชมนิทรรศการ

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ทักษิณถิ่นไทยใต้ร่มพระบารมี

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ “ทักษิณถิ่นไทย ใต้ร่มพระบารมี” เป็นงานที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้  ได้ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ณ วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในรูปแบบของการจัดแสดงวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคใต้ 31 แห่ง

ชมนิทรรศการ

นิทรรศการภาพถ่ายประกวด หัวข้อสีสันแห่งวัฒนธรรม

นิทรรศการภาพจากการประกวดภาพถ่ายระดับอุดมศึกษา หัวข้อ สีสันแห่งวัฒนธรรม  วันที่ 6 สิงหาคม 2545 หัวข้อ ผู้หญิงกับวิถีชีวิตไทย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2544

ชมนิทรรศการ

นิทรรศการภาพถ่ายประกวด หัวข้อผู้หญิงกับวิถีชีวิตไทย

นิทรรศการภาพจากการประกวดภาพถ่ายระดับอุดมศึกษา หัวข้อ สีสันแห่งวัฒนธรรม  วันที่ 6 สิงหาคม 2545 หัวข้อ ผู้หญิงกับวิถีชีวิตไทย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2544

ชมนิทรรศการ

นิทรรศการภาพถ่ายฤดูกาล-การทำกิน

ภาพถ่ายที่นำมาใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่ง  จากเอกสารงานวิจัยภาคสนามของ ศ.ไมเคิลมอร์แมน (Michael Moerman) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน  เมื่อครั้งเดินทาง  เข้ามาทำงานวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับชุมชนไทลื้อที่บ้านแพด   ต.เชียงบาน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา  ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1959-1986  แม้ภาพถ่ายชุดนี้จะถูกถ่ายขึ้นในหลายช่วงระยะเวลา  แต่วิถีชีวิตของชาวบ้านในแต่ละปีก็มิได้มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก  เนื่องจากสภาพพื้นฐานทางสังคมซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม  ฤดูกาลจึงมีความสำคัญต่อการกำหนดพฤติกรรมการทำกินของชาวบ้านในรอบปี

ชมนิทรรศการ

นิทรรศการหนังสือของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่ชั้นประถมจนทรงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยโลซานน์ ในสาขาวิชากฎหมายและวิชารัฐศาสตร์ ทรงรอบรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาละตินเป็นอย่างดี พระองค์ทรงศึกษาภาษาไทยอย่างจริงจังเมื่อทรงเจริญวัยแล้ว และทรงใช้ภาษาไทยได้เป็นที่จับใจทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในงานด้านวรรณศิลป์ไม่น้อยไปกว่าศิลปะสาขาอื่น

ชมนิทรรศการ

นิทรรศการประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของอุษาคเนย์ (แบบสุ่มเลือก)

นิทรรศการออนไลน์เรื่องนี้มุ่งนำเสนอให้เห็นถึง ชีวิต ชะตากรรม และความสัมพันธ์ของผู้คนในอุษาคเนย์ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลก  ครั้งที่สอง โดยมีทั้งเหตุการณ์ตามโครงเรื่องประวัติศาสตร์ทั่วไป เหตุการจลาจลศาสนาและชาติพันธุ์ โศกนาฏกรรมภัยพิบัติ และข้อพิพาทมรดกทางวัฒนธรรม

ชมนิทรรศการ

นิทรรศการชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดี

เป็นการศึกษาวิจัยโดยใช้การสังเกตและบันทึกข้อมูลทางด้านชาติพันธุ์ ในสังคมต่างๆ ซึ่งมักเป็นสังคมขนาดเล็กนำมาเปรียบเทียบกับ ข้อมูลทางโบราณคดี เน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน เพื่อสร้างแบบจำลองภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในอดีต ที่เป็นเจ้าของหลักฐาน ทางโบราณคดีนั้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เล็งเห็นคุณประโยชน์ของการนำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบดังกล่าว จึงได้จัดทำ นิทรรศการถาวร ชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพจำลองวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในอดีต จากการศึกษาโบราณวัตถุและวัตถุทางวัฒนธรรม

ชมนิทรรศการ

นิทรรศการพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทย

ประเทศไทยมีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่ยาวนาน  นับเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว พื้นที่ที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน เคยมีชุมชนหลายวัฒนธรรมเข้ามาอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัย ก่อนประวัติศาสตร์

ชมนิทรรศการ

0%
    ดูรายละเอียด