"ปาสะโฮโพ" รักวิถีปกาเกอะญอ ร่วมสานต่อพิธีกรรมของคนสันโป่ง

นักวิจัย : สุริยัน ปาละอ้าย, พื้นที่ : ลำปาง  ,   ปี : 2562

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ชุมชนบ้านสันโป่ง ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เป็นชุมชนที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ซึ่งประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักและมีการทำไร่หมุนเวียน ปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนมากกว่าการค้าขายรวมถึงมีวัฒนธรรม ภาษาพูด การแต่งกายที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวปกาเกอะญอ นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมและความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนซึ่งมีอยู่หลากหลายพิธี หากแต่ปัจจุบันกลับพบว่าพิธีกรรมและวิถีการดำรงชีวิตของชาวปกาเกอะญอบ้านสันโป่ง ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  คลี่คลายลงเนื่องด้วยมีการเปิดรับวัฒนธรรมจากภายนอกชุมชนมากขึ้น ทำให้พิธีกรรมดั้งเดิมที่เป็นความเชื่อของคนในชุมชนได้ลดบทบาทลงไป จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการหลงลืมทางพิธีกรรมดั้งเดิม จากปรากฏการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้พิธีกรรมความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอบ้านสันโป่งไม่ได้รับความสนใจในการเข้าร่วมจากกลุ่มเด็กและเยาวชนมากนัก อีกทั้งไม่เข้าใจแบบแผนการดำเนินชีวิตของชาวปกาเกอะญอที่ผู้ใหญ่วางไว้ให้ รวมถึงทัศนคติของเด็กและเยาวชนก็เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมภายนอก ดังนั้นเพื่อให้เยาวชนและชุมชนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมมีความเข้าใจในรากเหง้า ความเป็นพิธีกรรมดั้งเดิม ตลอดจนมีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตของชุมชนซึ่งถือเป็นมรดกทางพิธีกรรมที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่นั้น จึงได้จัดทำโครงการ “ปาสะโฮโพ” รักษ์วิถีปกาเกอะญอ ร่วมสานต่อพิธีกรรมของคนบ้านสันโป่งขึ้นเพื่อการสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางพิธีกรรมของชุมชน ทั้งพิธีกรรมทางครอบครัว พิธีกรรมทางเกษตรและพิธีกรรมในชุมชน   

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ ลำปาง
 • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • ปีที่พิมพ์ 2562
 • จำนวนหน้า 19
 • สารบัญ
  คำนำ
  กิตติกรรมประกาศ
  บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน
  หลักการและเหตุผล
  วัตถุประสงค์
  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดทำโครงการ
  สรุปผลการดำเนินงาน
  ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดกิจกรรม
 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ปัจจุบันรายงานฉบับนี้เก็บรักษาอยู่ที่ กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ ลำปาง,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สุริยัน ปาละอ้าย. (2562). "ปาสะโฮโพ" รักวิถีปกาเกอะญอ ร่วมสานต่อพิธีกรรมของคนสันโป่ง. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=230

MLA

สุริยัน ปาละอ้าย. "ปาสะโฮโพ" รักวิถีปกาเกอะญอ ร่วมสานต่อพิธีกรรมของคนสันโป่ง. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566  

HARVARD

สุริยัน ปาละอ้าย, 2562. "ปาสะโฮโพ" รักวิถีปกาเกอะญอ ร่วมสานต่อพิธีกรรมของคนสันโป่ง. [Online]. ลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=230 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 70.02 KB
คำนำ, กิตติกรรมประกาศ, บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน 363.07 KB
หลักการและเหตุผล, ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ, สรุปผลการดำเนินงาน 2.86 MB
เอกสารฉบับเต็ม 3.27 MB