ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

SAC's Research Database

ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นงานที่ถูกตั้งขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการรวบรวม จัดการ และจัดทำระบบผลงานการศึกษาวิจัยของ ศมส. เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ภายใต้ระบบการจัดการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น และดาวน์โหลดผลงานการศึกษาเหล่านี้ได้ในรูปแบบฉบับเต็ม (Full text) เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและอ้างอิงทางวิชาการได้ ภายใต้นโยบายการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ใหม่

Top search

งานศึกษาวิจัยและบทความยอดนิยม

แนวทางการส่งเสริมศักยภาพชุมชนมอญเจ็ดริ้วในการจัดการวัฒน ...
นักวิจัย : ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
ปี : 2561
ชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภ ...
นักวิจัย : นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ และ ปัณวัฒน์ ผ่องจิต
ปี : 2560
เพศวิถีกะเทยอีสานในพื้นที่หมอลำ
นักวิจัย : พรเทพ แพรขาว
ปี : 2555
มานุษยวิทยาของฌาคส์ ลากอง (Lacanian Anthropology)
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
27 ตุลาคม 2564
Dealing in Desire: Asian Ascendancy, Western Decline, ...
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
27 ตุลาคม 2564
มานุษยวิทยาไซบอร์ก (Cyborg Anthropology)
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
27 ตุลาคม 2564