ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

SAC's Research Database

ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นงานที่ถูกตั้งขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการรวบรวม จัดการ และจัดทำระบบผลงานการศึกษาวิจัยของ ศมส. เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ภายใต้ระบบการจัดการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น และดาวน์โหลดผลงานการศึกษาเหล่านี้ได้ในรูปแบบฉบับเต็ม (Full text) เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและอ้างอิงทางวิชาการได้ ภายใต้นโยบายการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ใหม่

Top search

งานศึกษาวิจัยและบทความยอดนิยม

พลวัตและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์พวน
นักวิจัย : รชพรรณ ฆารพันธ์ และ ปณต สุสุวรรณ
ปี : 2562
ชีวิตในโรงพยาบาลและการรอคอย
ผู้แต่ง : ณัฐนรี ชลเสถียร
วันที่ : 7 สิงหาคม 2566
ความเป็นชายละมุนละไม (Soft Masculinity)
ผู้แต่ง : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
วันที่ : 7 สิงหาคม 2566
วัฒนธรรมโฆษณาชวนเชื่อ (culture of propaganda)
ผู้แต่ง : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
วันที่ : 7 สิงหาคม 2566
มานุษยวิทยากับกวีนิพนธ์
ผู้แต่ง : ชัชชล อัจนากิตติ
วันที่ : 7 สิงหาคม 2566
eFieldnotes : The Makings of Anthropology in the Digital World
ผู้แต่ง : ปริยฉัตร เวทยนุกูล
วันที่ : 7 สิงหาคม 2566
อธิปไตยทางอาหาร (food sovereignty)
ผู้แต่ง : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
วันที่ : 7 สิงหาคม 2566