ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

SAC's Research Database

ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นงานที่ถูกตั้งขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการรวบรวม จัดการ และจัดทำระบบผลงานการศึกษาวิจัยของ ศมส. เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ภายใต้ระบบการจัดการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น และดาวน์โหลดผลงานการศึกษาเหล่านี้ได้ในรูปแบบฉบับเต็ม (Full text) เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและอ้างอิงทางวิชาการได้ ภายใต้นโยบายการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ใหม่

Top Research

งานศึกษาวิจัยยอดนิยม

แนวทางการส่งเสริมศักยภาพชุมชนมอญเจ็ดริ้วในการจัดการวัฒนธรรม
นักวิจัย : ชัยรัตน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง, | พื้นที่ : สมุทรสาคร, | ปี : 2561
พลวัตในจักรวาลทัศน์และโลกทัศน์ของลาวโซ่ง/ไทดำจากพิธีกรรมความตาย
นักวิจัย : พิเชฐ  สายพันธ์, | พื้นที่ : เพชรบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, นครสวรรค์, | ปี : 2561
รายงานวิจัย เรื่องชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : นฤพนธ์   ด้วงวิเศษ, ปัณวัฒน์  ผ่องจิต , | พื้นที่ : สมุทรสาคร, | ปี : 2560
เพศวิถีกะเทยอีสานในพื้นที่หมอลำ
นักวิจัย : พรเทพ  แพรขาว, | พื้นที่ : ขอนแก่น, | ปี : 2555
รายงานวิจัย เรื่องชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
นักวิจัย : นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ, ปัณวัฒน์  ผ่องจิต, | พื้นที่ : สมุทรสาคร, | ปี : 2559
ประเพณีสิบสองเดือน : พิธีกรรมที่เปลี่ยนไป
นักวิจัย : ศรีศักร  วัลลิโภดม, สุนีย์  ประสงค์บัณฑิต, | ปี : 2546
บทบาทของลังกาทวีปในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาต่อพุทธศิลป์ไทย
นักวิจัย : รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง, | ปี : 2560