• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • ชุมชนในภาพถ่ายจากภาพถ่ายในชุมชน : คนละมุมมองเดียวกันผ่านภาพถ่ายคนในคนนอกคนกลางและคนอื่น

ชุมชนในภาพถ่ายจากภาพถ่ายในชุมชน : คนละมุมมองเดียวกันผ่านภาพถ่ายคนในคนนอกคนกลางและคนอื่น

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โครงการ ชุมชนในภาพถ่ายจากภาพถ่ายในชุมชน : คนละมุมมองเดียวกันผ่านภาพถ่ายคนใน คนนอก คนกลางและคนอื่น  เป็นโครงการที่มุ่งเน้นศึกษาบริบทอื่นของภาพถ่ายในเชิงมานุษยวิทยาอันสามารถนำไปสู่มุมมอง แง่มุมการศึกษาที่แปลกใหม่กว่าการยืนยันรูปธรรมของชุมชนหรือการมีอยู่ของวัตถุหนึ่งผ่าน การศึกษาซึ่งผสมผสานกับมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่ร่วมพิจารณาบทบาทระหว่างภายถ่ายกับผู้คนในชุมชน ประกอบการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ซึ่งได้เลือกพื้นที่ชุมชนบ้านโนนม่วง ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่ในการศึกษาเนื่องจากชุมชนบ้านโนนม่วงเป็นชุมชนที่ไม่ปรากฏอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มอย่างเด่นชัดซึ่งเป็นลักษณะของชุมชนที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการเชิงทดลองในครั้งนี้ โดยได้แบ่งรูปแบบกิจกรรมการถ่ายภาพออกเป็นสามรูปแบบ ประการแรก เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบมุมมองสายตาของบุคคลภายนอกที่กระทำต่อพื้นที่และผู้คนภายในชุมชน ประการที่สอง ความสัมพันธ์ในรูปแบบมุมมองสายตาของบุคคลภายในต่อพื้นที่และบุคคลภายในชุมชนด้วยกันเองซึ่งแบ่งออกเป็นสองหัวข้อคือ ‘ความงาม’ และ ‘แม่’ ประการที่สาม ความสัมพันธ์ในรูปแบบอิสระภายใต้เงื่อนไขความก่ำกึ่งของสถานะคนนอก-คนใน

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • ปีที่พิมพ์ 2562
 • จำนวนหน้า 120
 • สารบัญ

  คำนำ  น.(ก)

  กิตติกรรมประกาศ  น.(ข)

  บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน  น.(ค)

  ลักษณะโครงการโดยรวม  น.1

  • หลักการและเหตุผล  น.1
  • วัตถุประสงค์ของโครงการ  น.2
  • ขั้นตอนการดำเนินการ  น.3
  • เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  น.5
  • ผลลัพธ์ที่ได้  น.7
  • การประเมินผล  น.103
  • ปัญหาและอุปสรรค  น.109
 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ปัจจุบันรายงานฉบับนี้เก็บรักษาอยู่ที่ กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ มหาสารคาม,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สุระวิทย์ บุญจู และคณะ. (2562). ชุมชนในภาพถ่ายจากภาพถ่ายในชุมชน : คนละมุมมองเดียวกันผ่านภาพถ่ายคนในคนนอกคนกลางและคนอื่น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=221

MLA

สุระวิทย์ บุญจู และคณะ. ชุมชนในภาพถ่ายจากภาพถ่ายในชุมชน : คนละมุมมองเดียวกันผ่านภาพถ่ายคนในคนนอกคนกลางและคนอื่น. มหาวิทยาลัยศิลปากร,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566  

HARVARD

สุระวิทย์ บุญจู และคณะ, 2562. ชุมชนในภาพถ่ายจากภาพถ่ายในชุมชน : คนละมุมมองเดียวกันผ่านภาพถ่ายคนในคนนอกคนกลางและคนอื่น. [Online]. กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยศิลปากร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=221 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 82.57 KB
คำนำ, กิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, สารบัญ 1.44 MB
ลักษณะโครงการโดยรวม 770.69 KB
ผลลัพธ์ที่ได้ 17.12 MB
เอกสารฉบับเต็ม 19.37 MB