พลวัตในจักรวาลทัศน์และโลกทัศน์ของลาวโซ่ง/ไทดำจากพิธีกรรมความตาย

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

งานวิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับพลวัตจักรวาลทัศน์และโลกทัศน์ที่มีการปรับตัวในบริบทใหม่ โดยการวิเคราะห์แบบแผนประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวลาวโซ่ง/ไทดำในประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงพิธีศพจากอิทธิพลเชิงประวัติศาสตร์สังคมที่กลุ่มคนเหล่านี้ได้เคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลา 200 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งมีความแตกต่างจากพิธีศพที่เกิดขึ้นในสิบสองจุไท แสดงถึงพลวัตในจักรวาลทัศน์และโลกทัศน์ที่มีลำดับขั้นตอน ในกระบวนพิธีภายใต้การกำกับของระบบความเชื่อในคติผี ตามจักรวาลทัศน์แบบคู่ขนาดเมืองฟ้า-เมืองลุ่ม อีกทั้งพิธีศพยังแสดงให้เห็นโลกทัศน์ที่ตอกย้ำจิตสำนึกของผู้พลัดถิ่นฐานเดิมของตน และกลายเป็นแกนความผูกพันที่ยึดโยงโดยจิตสำนึกอันเหนี่ยวแน่นของชาติพันธุ์ลาวโซ่ง/ไทดำ

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS570.ล6 .พ67 2561
 • ปีที่พิมพ์ 2561
 • จำนวนหน้า 137
 • สารบัญ

  บทที่ 1 บทนำ  น.8

  • ที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย  น.8
  • คำสำคัญ  น.9
  • วัตถุประสงค์ของการวิจัย  น.9
  • ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย  น.9
  • การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  น.10
  • กรบแนวคิดและทฤษฎี  น.12
  • วิธีวิทยาในการวิจัย  น.16
  • บริบททางประวัติศาสตร์สังคมลาวโซ่ง/ไทดำ  น.18

  บทที่ 2 คติจักรวาลของชาวไทดำในสิบสองจุไท  น.24

  • คติจักรวาลของชาวไทดำ  น.24
  • จักรวาลคู่ขนาน เมืองฟ้า-เมืองลุ่ม  น.26
  • ภูมิสัณฐานจักรวาลคู่ขนาน เมืองฟ้า-เมืองลุ่ม  น.26
  • ภูมิสันฐานจักรวาลไทดำ  น.36

  บทที่ 3 ระบบความเชื่อในวัฒนธรรมความตาย  น.39

  • ความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตและความตาย  น.39
  • คติผีบรรพชนและระบบสังคม  น.47

  บทที่ 4 จักรวาลทัศน์ในตำราพิธีศพ  น.52

  • จักรวาลในบทสวดศพตอน "ความไต่อ่อนออก"  น.53
  • จักรวาลในบทสวดศพตอน "ความบอกทาง"  น.63

  บทที่ 5 พลวัตวัฒนธรรมในพิธีกรรมความตาย  น.66

  • พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย  น.66
  • พิธีศพ  น.67
  • พิธีสวดบอกทาง  น.72
  • พิธีส่งผีที่ป่าแฮ่ว  น.74
  • พลวัตความเชื่อในพิธีศพ  น.82

  บทที่ 6 โลกทัศน์แห่งประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นและสำนึกถิ่นฐานปิตุภูมิในตำรา "ความบอกทาง"  น.86

  • เนื้อกาความบอกทาง  น.87
  • เส้นทางส่งผีในความบอกทาง  น.95
  • โลกทัศน์ประวัติศาสตร์ ถิ่นฐานปิตุภูมิกับคติจักรวาล  น.103

  บทที่ 7 พลวัตจักรวาลทัศน์และโลกทัศน์ใหม่ของความเชื่อในพิธีศพ  น.106

  • จักรวาลทัศน์ในคติผีกับการเข้ามาของคติพุทธ  น.106
  • โลกทัศนใหม่ทางความเชื่อจากศาสนาพุทธและคริสต์  น.108
  • ผีกับคริสต์ของลาวโซ่ง/ไทดำ  น.110
  • พลวัตจักรวาลทัศน์และโลกทัศน์ใหม่  น.111

  บทที่ 8 สรุป  น.114

  บรรณานุกรม  น.118

  ภาคผนวก  น.127

  ประวัติผู้วิจัย  น.135

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ เพชรบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, นครสวรรค์,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

พิเชฐ สายพันธ์. (2561). พลวัตในจักรวาลทัศน์และโลกทัศน์ของลาวโซ่ง/ไทดำจากพิธีกรรมความตาย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 27 มิถุนายน 2565 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=157

MLA

พิเชฐ สายพันธ์. พลวัตในจักรวาลทัศน์และโลกทัศน์ของลาวโซ่ง/ไทดำจากพิธีกรรมความตาย. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2561. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 27 มิถุนายน 2565  

HARVARD

พิเชฐ สายพันธ์, 2561. พลวัตในจักรวาลทัศน์และโลกทัศน์ของลาวโซ่ง/ไทดำจากพิธีกรรมความตาย. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=157 [ค้นคืนเมื่อ 27 มิถุนายน 2565 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 72.36 KB
บทคัดย่อ, กิตติกรรมประกาศ, สารบัญ 289.01 KB
บทที่ 1 บทนำ 1.32 MB
บทที่ 2 คติจักรวาลของชาวไทดำในสิบสองจุไท 1001.75 KB
บทที่ 3 ระบบความเชื่อในวัฒนธรรมความตาย 1.15 MB
บทที่ 4 จักรวาลทัศน์ในตำราพิธีศพ 1.01 MB
บทที่ 5 พลวัตวัฒนธรรมในพิธีกรรมความตาย 1.82 MB
บทที่ 6 โลกทัศน์แห่งประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นและสำนึกถิ่นฐานปิตุภูมิในตำรา "ความบอกทาง" 1.31 MB
บทที่ 7 พลวัตจักรวาลทัศน์และโลกทัศน์ใหม่ของความเชื่อในพิธีศพ 692.57 KB
บทที่ 8 สรุป 351.73 KB
บรรณานุกรม 583.4 KB
ภาคผนวก, ประวัติผู้วิจัย 505.86 KB
เอกสารฉบับเต็ม 9.98 MB