• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • โครงการศึกษาวิจัยพิธีกรรมปวาเก่อญอ (กะเหรี่ยง) ในรอบปีกระบวนการผลิตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แปะตอนบน

โครงการศึกษาวิจัยพิธีกรรมปวาเก่อญอ (กะเหรี่ยง) ในรอบปีกระบวนการผลิตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แปะตอนบน

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

วิถีชีวิตมักเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเสมอเช่นเดียวกับวิถีของคน ปวาเก่อญอ ที่เปลี่ยนแปลงไปถอยห่างจากอดีต อาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัย บ้างก็เพื่อดิ้นรนในการดำรงชีวิต บ้างก็เสื่อมศรัทธาต่อศาสนาและความเชื่อ กระนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมปวาเก่อญอ โดยอาศัยพิธีกรรมตามกระบวนการผลิตตามรอบปีในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแปะตอนบนเป็นกรณีศึกษา ด้วยหวังว่าประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยชิ้นนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลให้ได้เรียนรู้ และถ่ายทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณี พิธีกรรม ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต 

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS570.ก6 ป46 2557
 • ปีที่พิมพ์ 2557
 • จำนวนหน้า 149
 • สารบัญ

  คำนำ

  กิตติกรรมประกาศ

  รายงานกระบวนการ

  ลักษณะโครงการโดยรวม  น.A-D

  รายงานเนื้อหา

  บทที่ 1 บทนำ  น.1-4

  บทที่ 2 พิธีบือแชะคลี  น.5-11

  บทที่ 3 แถ่ลอต่า  น.12-15

  บทที่ 4 บือสู่ลอ  น.16-20

  บทที่ 5 พิธีเลี้ยงผีฝาย  น.21-28

  บทที่ 6 พิธีบวอชิ  น.39-68

  บทที่ 7 พิธีต่าเป๊อจ่อ  น.69-77

  บทที่ 8 พิธีกินข้าวใหม่ (อ๊อบือโข่)  น.78-84

  บทที่ 9 กุลอบือ (เริ่มต้นเกี่ยวข้าว)  น.85-87

  บทที่ 10 พิธีแซะลอบือส่า  น.88-93

  บทที่ 11 พิธีแซะพอ  น.94-113

  บทที่ 12 พิธีพอคีด๊ะ-เพาะคีด๊ะ  น.114-121

  บทที่ 13 พิธีแซะชูลอบือโข่  น.122-125

  บทที่ 14 พิธีบายศรีสู่ขวัญควาย (กี่ปึ๊หน่าจึ๊)  น.126-137

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ปราชญ์กฤษฎ์โมกข์ คีรีกิจไพศาล และคณะ. (2557). โครงการศึกษาวิจัยพิธีกรรมปวาเก่อญอ (กะเหรี่ยง) ในรอบปีกระบวนการผลิตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แปะตอนบน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 2 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=118

MLA

ปราชญ์กฤษฎ์โมกข์ คีรีกิจไพศาล และคณะ. โครงการศึกษาวิจัยพิธีกรรมปวาเก่อญอ (กะเหรี่ยง) ในรอบปีกระบวนการผลิตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แปะตอนบน. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2557. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 2 ธันวาคม 2566  

HARVARD

ปราชญ์กฤษฎ์โมกข์ คีรีกิจไพศาล และคณะ, 2557. โครงการศึกษาวิจัยพิธีกรรมปวาเก่อญอ (กะเหรี่ยง) ในรอบปีกระบวนการผลิตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แปะตอนบน. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=118 [ค้นคืนเมื่อ 2 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 220.3 KB
คำนำ, กิตติกรรมประกาศ, บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน, สารบัญ, รายงานกระบวนการ 951.38 KB
บทที่ 1 บทนำ 394.4 KB
บทที่ 2 พิธีบือแชะคลี 1.08 MB
บทที่ 3 แถ่ลอต่า 540.59 KB
บทที่ 4 บือสู่ลอ 763.54 KB
บทที่ 5 พิธีเลี้ยงผีฝาย 2.78 MB
บทที่ 6 พิธีบวอชิ 4.22 MB
บทที่ 7 พิธีต่าเป๊อจ่อ 1.02 MB
บทที่ 8 พิธีกินข้าวใหม่ (อ๊อบือโข่) 849.49 KB
บทที่ 9 กุลอบือ (เริ่มต้นเกี่ยวข้าว) 465.42 KB
บทที่ 10 พิธีแซะลอบือส่า 763.5 KB
บทที่ 11 พิธีแซะพอ 3.05 MB
บทที่ 12 พิธีพอคีด๊ะ-เพาะคีด๊ะ 1.09 MB
บทที่ 13 พิธีแซะชูลอบือโข่ 487.17 KB
บทที่ 14 พิธีบายศรีสู่ขวัญควาย (กี่ปึ๊หน่าจึ๊) 1.79 MB
เอกสารฉบับเต็ม 20.34 MB