ฐานข้อมูลสังคม - วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Database of Southeast Asian Sociocultural Information

Angor Wat

รายละเอียด

The reflection of Angor Wat's shadow on the basin, ancient architecture in Cambodia

  • ลิขสิทธิ์ : P_Phi_Phi
  • รูปแบบลิขสิทธิ์ : สงวนลิขสิทธิ์
close