Welcome

space

logo

 

landingpage3

 นิทรรศการออนไลน์เรื่องนี้มุ่งนำเสนอให้เห็นถึง ชีวิต ชะตากรรม
และความสัมพันธ์ของผู้คนในอุษาคเนย์ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง
โดยมีทั้งเหตุการณ์ตามโครงเรื่องประวัติศาสตร์ทั่วไป เหตุการณ์จลาจล
ศาสนาและชาติพันธุ์ โศกนาฏกรรมภัยพิบัติ และข้อพิพาทมรดกทางวัฒนธรรม
ผู้จัดทำหวังว่า นิทรรศการนี้อาจช่วยให้เกิดการทบทวนสิ่งที่ผู้คนในภูมิภาค
ต่างได้กระทำต่อกัน เพื่อเป็นบทเรียน และเพื่อเข้าใจสิ่งที่พวกเรา
ได้เคยเป็นมา และกำลังจะเป็นต่อไปในอนาคต

(หมายเหตุ: ปรับปรุงเนื้อหาจากนิทรรศการในชื่อเดียวกัน
จัดแสดงที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ. 2555)