ผ้าแห่งศรัทธา

ผ้าแห่งศรัทธา หมายถึงการใช้ผ้าในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และผ้าในวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับคนล้านนาภาคเหนือตอนบน พบว่ามีการใช้ผ้าทั้งผ้าพื้นที่เป็นฝ้ายและไหม ใช้เทคนิคการทอผ้าทอ เทคนิคจก เทคนิคขิด เทคนิคการปัก การมัดย้อม และเทคนิคการตัดปะติด (กระดาษ) เพื่อการตกแต่ง รวมถึงการใช้วัสดุอื่น เช่น เหลื่อม กระจกจืน และวัสดุที่มีค่าอื่นๆ เพื่อสร้างผ้าในการถวายเป็นพุทธบูชา อุทิศให้กับผู้ตาย ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล มีการออกแบบและถักทอเย็บ ทั้งที่เป็นเครื่องประดับตกแต่งไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้เป็นสัญลักษณ์ หรือการเขียนตัวอักษร ซึ่งมีการแยกประเภทคือ ผ้าที่ใช้ในพุทธศาสนา ในพิธีต่างๆ เช่น พิธีบวช พิธีพุทธาภิเษก พิธีงานศพ ผ้าเป็นเครื่องใช้ เช่น ผ้านั้ง ผ้ากราบ ผ้าที่เป็นเครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงผ้าของพระสงฆ์ เช่น ผ้าจีวร ผ้า สังฆาติ ผ้าในชีวิตประจำวัน เช่น ผ้าห่ม ผ้ากั้ง ผ้าสะวาย เป็นต้น

ผ้าแห่งศรัทธามีการใช้ตามหน้าที่และความหมายทางคติความเชื่อที่ทำสืบต่อกันมา จนเป็นประเพณีนิยม ในการสร้างผ้าเหล่านี้จะถวายไว้ในวัดตามแต่ประเพณีของแต่ละชุมชนที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน มีความพิเศษและเป็นเอกลักษณ์ ความหมายของผ้าแห่งศรัทธาเป็นผ้าที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อรับใช้ความต้องการของบุคคล ครอบครัว สังคม และชุมชน นำไปสู่ความหมายเชิงสัญลักษณ์ทางความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อหลังความตาย และสัญลักษณ์ทางจักรวาลคติทางพุทธศาสนา ผสมผสานกับการใช้เทคนิคและความชำนาญที่ได้รับการสั่งสมและถ่ายถอดให้กับสังคมนำไปใช้ประกอบในกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ของการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อทางพุทธศาสนา หรือความเชื่อในชีวิตประจำวัน จึงทำให้เกิดเป็นผลงานทางด้านศิลปะ โดยมีผ้าเป็นองค์ประกอบสำคัญ

เครื่อข่ายพิพิธภัณฑ์ที่นำวัตถุจัดแสดง เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ผ้าแห่งศรัทธา ได้แก่

close