พิพิธภัณฑ์บ้านขุนสมุทรจีน

จ.สมุทรปราการ

วิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง

บ้านขุนสมุทรจีน เป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก ที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน บรรพบุรุษเดินทางมาทางเรือสำเภา สามารถสืบอายุย้อนไปในด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้กว่า 300 ปีตั้งแต่สมัยอยุธยา และยังเป็นชุมชนตัวอย่างที่ยืนหยัดต่อสู้กับพลังแห่งธรรมชาติของท้องทะเล นั่นคือปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่บ้านขุนสมุทรจีนตั้งอยู่ตรงปลายปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เป็นพื้นที่ลุ่มปากแม่น้ำ ในพื้นที่อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและสัตว์น้ำทะเลเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านขุนสมุทรจีนจึงยึดอาชีพประมงชายฝั่ง จับสัตว์น้ำตามฤดูกาล และได้ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ประมงพื้นบ้านขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ ตามวิธีการจับสัตว์น้ำแต่ละชนิด เช่น ขาเกี๊ยะ ชิบไสเคย กระดานเลน

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/334

close