ที่มา

Introduction

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ
Image

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญาความรู้ในท้องถิ่นต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และสืบสานมรดกวัฒนธรรมไว้ไม่ให้สูญหาย จุดเริ่มต้นของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางเกิดจากการรวมตัวของพิพิธภัณฑ์ในภาคกลางที่ต้องการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานพิพิธภัณฑ์ระหว่างกัน โดยมีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) เป็นผู้สนับสนุนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ และการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้กับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ใน พ.ศ. 2563 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางได้ร่วมกันจัดทำโครงการการศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง โดยรวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์ และข้อมูลมรดกวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในลุ่มน้ำภาคกลาง เพื่อนำไปสู่การออกแบบนิทรรศการและนำเสนอในงาน และคาดหวังที่งานดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายในท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง “วิถีวัฒนธรรมแห่ง สายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” จัดขึ้น ในระหว่าง วันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอนหนังใหญ่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี รูปแบบงานเป็นการเปิดพื้นที่สื่อกลางนำเสนออัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง จำนวน 30 แห่ง รวม 14 จังหวัด แบ่งการจัดแสดงเป็น 5 ลุ่มน้ำ ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำป่าสัก-ลพบุรี และแม่น้ำเจ้าพระยา นำเสนอผ่านนิทรรศการ กิจกรรมสาธิต และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่หลากหลายตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน

SAC Chanel: มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

close