เบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์

จ.ราชบุรี

ธงประจำกองลูกเสือมณฑลราชบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เดิมคือ โรงเรียนตัวอย่างวัดสัตตนารถปริวัตร ในสมัยรัชกาล ที่ 5 ต่อมาในพ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินยังโรงเรียนเพื่อมาทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังแรก และพระราชทานนามว่า “เบญจมราชูทิศ” จึงมีหลักฐานแสดงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเป็นจำนวนมาก

ธงประจำกองลูกเสือมณฑลราชบุรี ผืนธงจัตุรัส พื้นธงสีน้ำเงินแก่ ยอดใบหอก กลางธงมีรูปฉลองพระบาทวางบนพานทอง ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลาพร้อมแพรแถบ เพื่อให้ลูกเสือทุกคนระลึกว่า มณฑลนี้เป็นมณฑลสำคัญทางทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ เช่นเดียวกับมณฑลปราจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก และลูกเสือทุกคนก็มีความจงรักภักดีเพื่อทำการฉลองพระเดชพระคุณ จึงพระราชทานเครื่องหมายนี้เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ ธงนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๗ เนื่องในการเสด็จทอดพระเนตรการประลองยุทธเสือป่าและลูกเสือ พร้อมพระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

" ในการที่เราให้ธงนี้แก่กองลูกเสือย่อมเป็นพยานว่า เราได้เอาใจใส่ในการลูกเสือในกรุงสยามเสมอ เพราะธงนี้เป็นเครื่องหมายแทนตัวเราและเป็นพยานว่าคณะลูกเสือราชบุรียังกระทำหน้าที่อย่างลูกเสือ ตามข้อบังคับคำมั่นสัญญาที่ได้ปฏิญาณไว้อย่างแข็งแรง ขอให้เจ้าจำคำมั่นสัญญานั้นไว้ เมื่อถึงคราวจะได้ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษาธงนี้ไว้เป็นเกียรติยศแก่กองลูกเสือมณฑลราชบุรีชั่วกาลนาน ในที่สุดเราขออวยพรให้กองลูกเสือมณฑลราชบุรีจงมีความเจริญยิ่งๆขึ้นผาสุกตลอดทั่วกันเทอญ"

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/355

close