บ้านเก่าเล่าเรื่อง ตลาดบางหลวง

จ.นครปฐม

การตีเหล็ก เชิงช่างจีน

บ้านเก่าเล่าเรื่อง ตลาดบางหลวง ตั้งขึ้นโดยอาจารย์ชาลี ศรีพุทธาธรรม นำเสนอวิถีชีวิตเรื่องราวและประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นบางหลวง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนอพยพมาจากเมืองกว่างตง (กวางตุ้ง) ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คนจีนที่บางหลวงประกอบด้วยจีน 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือเจ๊กตลาด เป็นคนจีนที่ทำอาชีพค้าขายในตลาด กลุ่มสองคือเจ๊กไร่ เป็นคนจีนที่ทำการเกษตร ส่วนกลุ่มสามคือ เจ๊กโรงหมู เป็นคนจีนที่เลี้ยงหมูและฆ่าหมูเป็นอาชีพ ในอดีตเมื่อเส้นทางสัญจรหลักคือ แม่น้ำ ตลาดบางหลวงเป็นชุมชนที่มีทั้งผู้คน และสินค้ามากมาย ขึ้นลงท่าเรือไม่เคยขาด แม้ปัจจุบันการสัญจรและขนส่งทางน้ำลดน้อยถอยลงแล้ว แต่ความรุ่งเรืองของตลาดเก่าในอดีตก็ยังคงมีให้เห็นจากบ้านไม้ 2 ชั้นที่เคยเปิดเป็นร้านค้า ร้านขายทอง ร้านตีเหล็ก ร้านทำฟัน ร้านขายยา วิกหนัง หรือแม้แต่โรงฝิ่น ปัจจุบันร้านเหล่านี้บางร้านก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/405

close