บรูไน - พิพิธภัณฑ์บรูไนเป็นประเทศขนาดเล็กหน่วยงานสำคัญของชาติมักตั้งอยู่ในเมืองหลวง คือ  บันดาเสรีเบกาวัน เช่นเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์สำคัญ ตั้งอยู่ในโกตาบาตู เขตบรูไน-มัวรา พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบรูไน ทั้งนี้ในบริเวณเดียวกันยังมีสถานที่สำคัญอีก 6 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์, พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย, หอศิลป์, Bubongan Dua Belas หรือ The house of twelve roof, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ศูนย์การสอนศิลปะและหัตถกรรม สถานที่เหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญทาง โบราณคดี, ชาติพันธุ์วิทยา, ศิลปะอิสลาม, เครื่องราชกกุธภัณฑ์ขององค์สุลต่านแห่งบรูไน, เทคโนโลยี, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Marilyn Seow and Laura Jeanne Gobal,Editors, 2004:14) ดังที่กล่าวมานี้ส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบรูไน, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์, พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย, Bubongan Dua Belas หรือ The house of twelve roof  แต่ละแห่งมีการจัดแสดงสิ่งของและเรื่องราวแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง กล่าวคือ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบรูไน(The Brunei Museum)

สถานที่สำคัญแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองบันดาเสรีเบกาวัน เป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศ จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและการอุตสาหกรรม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1965 มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซเบธที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1972 (Marilyn Seow and Laura Jeanne Gobal,Editors, 2004:14) เนื่องจากในระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่บรูไนยังคงอยู่ภายใต้การอารักขาของอังกฤษ และได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในปีค.ศ.1984 (จรัญ มะลูลีม, 2557:1)  พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้แบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่

1. Islamic Gallery

รจัดแสดงของสะสมโบราณอันล้ำค่าขององค์สุลต่านบรูไนกว่า 1,500 ชิ้น มีอายุตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนการเข้ามาของศาสนาอิสลามจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นสิ่งของที่มีความเกี่ยวข้องทางศาสนาและชีวิตประจำวัน อาทิเช่น เหรียญกษาปณ์, เครื่องแก้ว, เครื่องโลหะ, เครื่องปั้นดินเผา,อาวุธชนิดต่างๆ,เครื่องมือชนิดต่างๆ, อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น (Marilyn Seow and Laura Jeanne Gobal,Editors, 2004:14)    

2. Oil and Gas Gallery

จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของบรูไน เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติชนิดดังกล่าวส่งผลให้ประเทศเล็กๆแห่งนี้ กลายเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจด้วยรายได้จากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลักตั้งแต่ปีค.ศ.1930 จนกระทั่งปัจจุบัน (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558:128)

3. Natural History Gallery

จัดแสดงประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติของบรูไน ประกอบไปด้วยพืชและสัตว์นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ,สัตว์ปีก,สัตว์ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ รวมไปถึงแมลงต่างๆ ตลอดจนการนำเสนอถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดผ่านทางการฉายภาพสามมิติ (Learning Getting to Know ASEAN Better, 2015)  

4. Brunei Traditional Cultures Gallery

จัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบรูไนกลุ่มชาติพันธุ์มลายู ตั้งแต่เกิด วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งแต่งงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องทองเหลือง,เครื่องไม้ที่เป็นเครื่องใช้ภายในบ้านและอาวุธชนิดต่างๆ ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้านในอดีต     

5. Archeology and History of  Brunei Gallery

จัดแสดงด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในยุคนีโอลิติค(Neolithic),การอพยพย้ายถิ่นฐาน, การค้นพบประเทศบรูไนตลอดจนพระราชประวัติเกี่ยวกับพระราชวงศ์และองค์สุลต่านบรูไน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงทองคำจำนวนมากจาก Limbang รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย  มีอายุอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 -16  โดยทองคำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาฮินดูที่มีในบรูไน (Marilyn Seow and Laura Jeanne Gobal,Editors, 2004:16)

บรรณานุกรม

    จรัญ มะลูลีม. (2557). บรูไนดารุสซาลาม. สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2558). รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)ในประเทศอาเซียนที่กลุ่ม ปตท.ดำเนินธุรกิจ (กัมพูชา สปป.ลาว บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

    กมลชนก ทองก้อน. (ม.ป.ป.). Brunei: The Land Of Peace. เรียกใช้เมื่อ 15 June 2016 จาก www.eastasiawatch.in.th/downloads/files/BRUNEI%20by%20Pum

    Marilyn Seow and Laura Jeanne Gobal,Editors. (2004). MUSEUMS of Southeast Asia. Singapore: Archipelago Press. Learning Getting to Know ASEAN Better. (24 March 2015). National Museum of Brunei Darussalam. เรียกใช้เมื่อ 07 June 2016 จาก Brunei Darussalam: http://learning.asean.org/people-of-asean/museum/national-museum-of-brunei-darussalam-36099.html

    Wikipedia. (1 May 2016). Malay Technology Museum. เรียกใช้เมื่อ 14 June 2016 จาก  Wikipedia The Free Encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Malay_Technology_Museum

    Wikipedia. (28 May 2016). Royal Regalia Building Museum. เรียกใช้เมื่อ 15 June 2016 จาก  Wikipedia The Free Encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Regalia_Building_Museum