ประมวลข้อมูลพื้นฐานชุมชนในมิติทางมานุษยวิทยา


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้งานเลือก และคัดลอกรูปแบบการอ้างอิงที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการอ้างอิงในผลงานของท่านตามรูปแบบที่ปรากฎด้านล่างนี้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลอ้างอิงบางรายการอาจมีความไม่สมบูรณ์ โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ชนัญ วงษ์วิภาค. (2544). ประมวลข้อมูลพื้นฐานชุมชนในมิติทางมานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. ค้นคืนเมื่อ 27 กันยายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research_pdf_pdf.php?file_id=95&ob_id=12

MLA

ชนัญ วงษ์วิภาค. ประมวลข้อมูลพื้นฐานชุมชนในมิติทางมานุษยวิทยา. มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 27 กันยายน 2566  

HARVARD

ชนัญ วงษ์วิภาค, 2544. ประมวลข้อมูลพื้นฐานชุมชนในมิติทางมานุษยวิทยา. [Online]. กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยศิลปากร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research_pdf_pdf.php?file_id=95&ob_id=12 [ค้นคืนเมื่อ 27 กันยายน 2566 ]