• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • ภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว

ภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

งานศึกษาวิจัย เรื่องภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามอำเภอกระทุ่มแบนและทำเภอบ้านแพ้ว เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากผลการศึกษาในปี 2559 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นไปเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงรูปแบบระหว่าง ชื่อหมู่บ้าน กับบริบทแวดล้อม อันได้แก่ ภูมิทัศน์ ภูมิสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรม ในบริบทประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยศึกษาพื้นที่ 264 ชื่อหมู่บ้านและชุมชน ผ่านเรื่องเล่า มุขปาถะ และเอกสารประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS589.ส47 ต42 2560
 • ปีที่พิมพ์ 2560
 • จำนวนหน้า 366
 • สารบัญ

  บทคัดย่อ  น.(ข)

  กิตติกรรมประกาศ  น.(ค)

  สารบัญ  น.(ง)

  บทที่ 1 บทนำ  น.1

  บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม  น.10

  บทที่ 3 วิธีวิทยาของการวิจัย  น.42

  บทที่ 4 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสมุทรสาคร  น.53

  บทที่ 5 ผลการศึกษา  น.75

  บทที่ 6 การแปลผลการวิจัย  น.146

  บทที่ 7 สรุปผลการศึกษา  น.344

  บรรณานุกรม  น.348

  บุคลานุกรม  น.352

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง ชุดโครงการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถึงลุ่มแม่น้ำท่าจีน ปีที่ 2 1.รายงานวิจัย เรื่องภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว 2.รายงานวิจัย เรื่องชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 3.รายงานวิจัย การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาติพันธุ์ในอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 • สถานที่ สมุทรสาคร,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ตรงใจ หุตางกูร และคณะ. (2560). ภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 22 กันยายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=90

MLA

ตรงใจ หุตางกูร และคณะ. ภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 22 กันยายน 2566  

HARVARD

ตรงใจ หุตางกูร และคณะ, 2560. ภูมิสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสมุทรสาคร กรณีศึกษาภูมินามอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=90 [ค้นคืนเมื่อ 22 กันยายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 356.83 KB
บทคัดย่อ, กิตติกรรมประกาศ, สารบัญ 1.16 MB
บทที่ 1 บทนำ 3.23 MB
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม 9.29 MB
บทที่ 3 วิธีวิทยาของการวิจัย 3.52 MB
บทที่ 4 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสมุทรสาคร 5.69 MB
บทที่ 5 ผลการศึกษา 25.04 MB
บทที่ 6 การแปลผลการวิจัย 71.33 MB
บทที่ 7 สรุปผลการศึกษา 1.47 MB
บรรณานุกรม 4.39 MB
เอกสารฉบับเต็ม 125.2 MB