การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์พิมพาภิกขุนีนิพพานฉบับภาษาบาลี

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

พิมพาภิกขุนีนิพพานภาษาบาลีเป็นวรรณกรรมร้อยแก้วที่แต่งขึ้นในประเทศไทย สันนิษฐานว่าผู้แต่งน่าจะเป็นพระภิกษุในสมัยอยุธยา เรื่องในพิมพาภิกขุนีนิพพานมีทั้งสิ้น 80 เรื่อง ต้นฉบับที่ใช้ในการตรวจชำระครั้งนี้เป็นต้นฉบับใบลาน จำนวน 10 ฉบับ ต้นฉบับที่เก่าที่สุดน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 ต้นฉบับที่คัดลอกในสมัยอยุธยามีการใช้คำศัพท์ที่ไม่เคร่งครัดและมีวิธีเขียนคำหลายแบบ ซึ่งอาจแสดงถึงวิธีการเขียนคำบาลีในสมัยอยุธยา แม้ว่าคนไทยจะรู้จักเรื่องพิมพาภิกขุนีนิพพานมานานแล้ว แต่ในปัจจุบันเรื่องพิมพาภิกขุนีกลับไม่มีผู้สนใจศึกษา ซึ่งอาจเป็นเพราะมีอุปสรรคหลายประการ เช่น วรรณคดีเรื่องนี้ยังอยู่ในต้นฉบับตัวเขียน และยังไม่มีการเผยแพร่เท่าที่ควร เรื่องพิมพาภิกขุนีนิพพานฉบับสมบูรณ์จึงไม่เป็นที่รู้จักของนักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศ ผู้ศึกษาวิจัยได้ปริวรรตเนื้อเรื่องจากต้นฉบับตัวเขียนอักษรขอมและอักษรมอญ ที่ได้คัดเลือกไว้เป็นอักษรโรมัน แล้วทำการสอบทานและตรวจชำระต้นฉบับอื่นๆ ที่ได้คัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกเอกสารโบราณอีก 10 ฉบับ เพื่อให้มีเนื้อหาใกล้เคียงกับฉบับดั้งเดิม หลังจากนั้นจึงแปลเนื้อความเป็นภาษาไทยเพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC BQ1029ท9ส46 2545
 • ปีที่พิมพ์ 2546
 • จำนวนหน้า 423
 • สารบัญ

  บทที่ 1 บทนำ  น.1

  บทที่ 2 เรื่องพระพิมพาในวรรณคดีพุทธศาสนา  น.7

  บทที่ 3 เรื่องพระพิมพาภิกขุนิพพานฉบับตรวจชำระ  น.46

  บทที่ 4 พิมพาภิกขุนิพพานฉบับแปล  น.216

  บทที่ 5 การศึกษาเชิงประวัติเรื่องพิมพาภิกขุนีนิพพาน  น.289

  บทที่ 6 การวิเคราะห์เรื่องพิมพาภิกขุนีนิพพาน  น.338

  บทที่ 7 การวิเคราะห์คุณค่า  น.353

  บทที่ 8 สรุปและข่อเสนอแนะ  น.372

  บรรณานุกรม  น.374

  ภาคผนวก  น.383

  ประวัติผู้วิจัย  น.422

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สยาม ภัทรานุประวัติ และรุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกูล. (2546). การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์พิมพาภิกขุนีนิพพานฉบับภาษาบาลี. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 22 กันยายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=41

MLA

สยาม ภัทรานุประวัติ และรุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกูล. การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์พิมพาภิกขุนีนิพพานฉบับภาษาบาลี. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2546. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 22 กันยายน 2566  

HARVARD

สยาม ภัทรานุประวัติ และรุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกูล, 2546. การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์พิมพาภิกขุนีนิพพานฉบับภาษาบาลี. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=41 [ค้นคืนเมื่อ 22 กันยายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 786.92 KB
บทคัดย่อ, กิตติกรรมประกาศ, สารบัญ 1.57 MB
บทที่ 1 บทนำ 1.74 MB
บทที่ 2 เรื่องพระพิมพาในวรรณคดีพุทธศาสนา 11.16 MB
บทที่ 3 เรื่องพระพิมพาภิกขุนิพพานฉบับตรวจชำระ 42.27 MB
บทที่ 4 พิมพาภิกขุนิพพานฉบับแปล 27.01 MB
บทที่ 5 การศึกษาเชิงประวัติเรื่องพิมพาภิกขุนีนิพพาน 14.1 MB
บทที่ 6 การวิเคราะห์เรื่องพิมพาภิกขุนีนิพพาน 5.33 MB
บทที่ 7 การวิเคราะห์คุณค่า 6.29 MB
บทที่ 8 สรุปและข่อเสนอแนะ 557.41 KB
บรรณานุกรม 2.49 MB
ภาคผนวก 8.99 MB
เอกสารฉบับเต็ม 121.65 MB